терминов: 719
страница 1 из 15
1taa
taa
I.
препоз. частица, служащая для выражения отдалённости в пространстве или во времени до / particulă care serveşte la exprimarea depărtării în spaţiu sau în timp pînă la
    taa Kişinöva kadar до самого Кишинёва / pînă la Chişinău
II.
1) ещё, до сих пор, пока / încă, pînă în prezent, pînă acum, pînă ce, pînă cînd, deocamdată
    siz taa burdámıysınız? вы ещё здесь? / (voi) mai sînteţi acum?
2) служит для образования сравнительной степени более / mai
    taa eni более новый / mai nou
    taa da ещё более / încă mai
    hem taa ileri dooru и ещё дальше / şi încă mai departe
    taa çok больше, более / mai mult
3) до тех пор, пока (в сочетании с деепр. на -íncä) / deocamdată, în timp ce, cît timp, atîta timp cît, pînă cînd, pînă (atunci) cînd
    taa uşak evä gelíncä до тех пор, пока ребёнок не вернулся домой / pînă ce copilul nu s-a întors acasă
taazä
1) свежий / proaspăt
    taazä yaanı свежее мясо / carne proaspătă
    taazä balık свежая рыба / peşte proaspăt
    taazä su свежая вода / apă proaspătă
2) свежий, новый / proaspăt, recent, nou
    taazä kuvetlär свежие силы / puteri noi, forţe proaspete
taazelemää
освежать, обновлять; менять / a împrospăta; a înnoi; a primeni, a schimba
    taazelemää odayı проветрить комнату / a aerisi camera
    taazelemää çamaşırları менять бельё / a primeni rufele, a schimba lenjeria
taazelenmää
освежаться, обновляться / a se împrospăta, a deveni proaspăt; a se reînnoi, a se renova
taazeletmää
освежать, обновлять, менять / a împrospăta; a reînnoi, a renova, a restaura; a schimba
taazelik
свежесть / prospeţime, răcoreală
tabak
табак / tutun
taban
I.
1) подошва; ступня; подмётка / talpă; talpa piciorului; pingea
2) подножье (горы) / poala (dealului, muntelui)
3) полозья (саней, плуга) / talpă (de sanie); plaz (la plug)
II.
фига, фиговое дерево / smochin; smochină
tabáşnik
портсигар; табакерка; кисет / portţigaret; tabacheră; pungă pentru tutun, chisea (pentru tutun)
10tabeet
tabeet
1) характер, нрав / caracter, fire, nărav
2) привычка / deprindere, obişnuinţă, obicei
    tabeetinä görä по привычке / ca de obicei, din obişnuinţă
tabéetçä
как полагается, как следует / cum trebuie, cum se cuvine
tabéetçesinä
как правило / ca regulă, de regulă
tabeetíncesinä
см. / v. tabéetçesinä
tabeetli
1) с каким-л. характером / cu caracter anumit, cu anumit caracter, cu o fire anumită
2) упрямый / încăpăţînat, îndărătnic
15tabel
tábel
1) табель; табельный / tabelă; listă; de tabelă, de listă
2) дневник / jurnal, zilnic, agendă
16tabiat
tabiat
природа; природный / natură; natural
17tabla
tábla
1) доска (школьная) / tablă
2) жесть / tablă de fier, tinichea
3) поднос / tavă, talger, tabla
4) огородная грядка / strat de grădină
tablétka
фарм. таблетка / farm. pastilă, tabletă
19tabli
tábli
I.
уст. опоры пешеходного моста / arh. pilonii podului de pietoni
II.
нарды (игра) / table, înv. trictrac
    tábli oynamaa играть нарды / a juca table, a juca trictrac
tablíţa
таблица / tablă; tabel
    logarífma tablíţası таблица логарифмов, логарифмическая таблица / tablă de logaritmi
tabrétka
табурет / taburet, scăunel
22tabun
tabun
косяк (рыб) / banc (de peşte)
23tabut
tabut
гроб; гробовой / sicriu, coşciug; mormîntal, sepulcral
tabutçu
гробовщик / dricar, cioclu
25tacık
tacık
таджик; таджикский / tadjic
tacı́kça
по-таджикски, на таджикском языке / în limba tadjică
27taçka
táçka
тачка; тележка / roabă; cărucior
28tafta
tafta
I.
доска; дощатый, деревянный / scîndură; de, din scîndură, de lemn
    tafta atlámayca качели / scrînciob
    tafta er деревянный пол / podea de scînduri
    tafta aul дощатый (деревянный) забор / gard de scînduri
    ◊ çürük taftaya basmaa взяться за рискованное (сомнительное) дело; поступить неосмотрительно / a se apuca de un lucru riscant, de o afacere suspectă
II.
тафта (ткань) / tafta (stofă)
taftalamaa
забивать (обивать, заколачивать) досками / a acoperi, a bate cu scînduri; a podi, а înveli cu scînduri
30taht
taht
уст. дворец / arh. palat
31tahta
tahta
тахта / divan, canapea
32takaza
takaza
выговор; замечание; порицание / mustrare; observaţie; dojană
    takaza etmää a) бранить, ругать, делать выговор / a ocărî, a mustra, a dojeni
        б) чернить, срамить / a calomnia, a face de ruşine, a face de ocară
33takä
tákä
1) чепчик (для новорождённого) / boneţică, scufiţă (pentru noul născut)
2) тюбетейка; ермолка (из тонкой материи) / scufiţă; tichie (din material subţire)
3) перен. простофиля, шляпа / figurat papă-lapte
    eh, tákä! эх, шляпа! / hei, papă-lapte!
taketmää
сильно надоедать / а importuna tare, a agasa tare, a supăra tare, a plictisi tare
takılmaa
привязываться, приставать к кому-л.; устанавливаться / a se lega de cineva; a se ţine de capul cuiva; a plictisi pe cineva
36takım
takım
1) полная сбруя верховой лошади / harnaşamentul unui cal de călărie
2) столовый прибор; сервиз / tacîm, tacîmuri; serviciu de masă sau de ceai
3) спорт. команда / sport. echipă
takınmaa
1) молиться / a se ruga, a înălţa rugi
2) повадиться, пристраститься / a se înnădi, a prinde gust pentru ceva
    canavar koyunnara takınmış фольк. повадился волк до овец / folc. lupul s-a înnădit la oi
takışmaa
гнаться, пускаться за кем-л. в погоню; преследовать кого-л. / a alerga, a se lua după cineva; a urmări pe cineva
    tavşamın ardına takışmaa погнаться за зайцем / a se lua după un iepure
takıştırmaa
заставить (велеть) следовать за кем-л. / a pune, а obliga sa-l urmeze pe cineva
40takmaa
takmaa
нацеплять, прицеплять; навешивать; устанавливать / a agăţa; a atîrna; a instala
41taksa
táksa
такса, тариф / taxă, tarif
    ödemää táksaya görä платить по таксе / a plăti suma taxată
42taksi
taksi
такси / taxi, taximetru
    taksi tutmaa поймать такси / a lua taxi (taximetru)
taksométra
таксометр / aparat de taxat (la taxi)
taksomotor
таксомотор; таксомоторный / taxi, taximetru; de taxi
    taksomotor parkı таксомоторный парк / parc de taxiuri, de taximetre
45takt
takt
I.
1) тех. такт / teh. tact
2) муз. такт / muz. tact, măsură
    taktı saymaa (urmaa) отбивать такт / a bate tactul, măsura
II.
такт / tact
    taktlı adam человек с тактом, тактичный человек / om cu tact, tacticos
táktika
тактика; тактический / tactică; tactic, de tactică
    táktika shéması тактическая схема, тактический рисунок / schemă tactică, desen tactic
taktsız
бестактный, нетактичный / fără tact, lipsit de tact
48talaf
talaf
талаф (болезнь лошадей) / talaf (boală de cai)
    talaf olmaa заболеть талафом / a se îmbolnăvi de talaf
    talaf tutsun! чтоб тебя талаф взял! / lua-te-ar talaful!
    ◊ talaf otu вид целебной травы / soi de plantă medicinală
49talant
talant
1) талант, дарование / talent, capacitate, înzestrare
2) талант / om talentat, talent
    genç talantlar молодые таланты / talente tinere
talantlı
талантливый, даровитый / talentat, înzestrat