терминов: 190
страница 1 из 4
1na
na
частица на, вот, возьми / na, poftim, iată, ia!
    náyınız возьмите, нате / ţineţi, iată, luaţi
    na sana! вот тебе, на!; на-поди! / na-ţi-o bună!; n-ai ce-i face!
naafilä
напрасный, тщетный, бесполезный; напрасно, тщетно, бесполезно, зря, попусту / zadarnic; în zadar, în deşert, în van, inutil, fără rost, degeaba
    naafilä sän gélmedin зря ты не пришёл / degeaba n-ai venit
naalet
1) упрямый, своенравный; упрямо, своенравно / încăpăţînat, mofturos, capricios, năzuros, cu toane
2) нахальный, наглый, бессовестный; нахально, нагло, бессовестно / obraznic, ticălos, neruşinat, impertinent, cu insolenţă, cu impertinenţă, cu obrăznicie
3) вероломный, коварный; подлый; вероломно, коварно; подло / viclean, perfid, josnic; în mod josnic, cu perfidie, cu viclenie
    naalet adam а) нахальный человек, нахал / om obraznic, om impertinent, insolent
        б) подлый человек, подлец / neobrăzat, ticălos
naaletlenmää
упрямиться, упорствовать / a se încăpăţîna, a se îndărătnici, a persevera, a se îndîrji
naaletlik
1) упрямство, своенравие / încăpăţînare, îndărătnicie, capriciu, toană
2) нахальство, наглость, бессовестность / obrăznicie, impertinenţă, insolenţă, neobrăzare, tupeu, neruşinare
3) вероломство, коварство; подлость / ticăloşie, perfidie, viclenie, vicleşug
naanä
бот. мята; мятный / bot. mintă, izmă; de mintă
    kara naanä дикая мята / mintă sălbatică
    naaneli с мятой, с мятным запахом / cu miros de mintă, de izmă
naara
весёлые крики (на свадьбе и т. п.) / strigături vesele (la nunţi, cumătrii etc.)
nacak
1. топор / topor, secure
    nacak sapı рукоятка топора, топорище / coadă de topor, toporişca
2. перен. топорный, грубый; топорно, грубо / figurat grosolan, făcut neiscusit
    nacaktan getirmää быть неумелым (о мастере) / a fi (maistru) neiscusit, cîrpaci
nacakçı
дровосек / tăietor de lemne
nacaklı
карт. валет / în joc de cărţi valet
11nabat
nabat
набат; набатный / clopot de alarmă, tocsin; de alarmă
    nabat sesi звук набата / sunetul clopotului de alarmă
    nabat çanı набатный колокол / clopot de alarmă
12nadaz
nadaz
осеннее распахивание земли, подъём зяби / arătură adîncă de toamnă
    nadaz sürmää поднимать зябь / a ara ogorul toamna, a face arătură adîncă de toamnă
nagáyka
см. / v. nogáyka
nagráda
награда; наградной / decoraţie, recompensă, premiu; de decoraţie, de recompensă
    büük nagráda высокая награда / decoraţie înaltă
nagradalamaa
награждать / a decora, a gratifica, a recompensa, a înzestra (cu talent, cu frumuseţe)
nagradalamak
награждение / decorare, gratificaţie, premiere; primă
17nadzor
nadzor
надзор / control; inspecţie, supraveghere
    prokuror nadzoru прокурорский надзор / supraveghere exercitată de procuratură
    sanitar nadzoru санитарный надзор / inspecţie sanitară
18nafra
náfra
просфора / prescură, nafură, anafură
naftalin
нафталин; нафталинный, нафталиновый / naftalină; de naftalină
    naftalin kokusu запах нафталина / miros de naftalină
20najdak
najdak
наждак; наждачный / şmirghel
    najdak kiyadı наждачная бумага / hîrtie de şmirghel, glaspapir
21nakol
nakol
мед. укол, инъекция / med. injecţie
    nakol koymaa ставить (делать) инъекцию / a face o injecţie
22nal
nal
подкова; подковный / potcoavă; de potcoavă
    nal demiri подковное железо / fier pentru potcoave
    nal enseri подковные гвозди / caiele
    ◊ dört nal во весь опор, галопом / în goana mare, la galop, în galop
    nalları atmaa (dikmää) околеть, откинуть копыта / а pieri, a crăpa, a muri (despre vite)
nalcaaz
подковка (для обуви) / potcoavă (pentru pantofi)
nallamaa
подковывать (лошадь) / a potcovi (calul)
nallamak
подковывание, подковка / potcovire
nallanmaa
быть подкованным (о лошади) / a fi potcovit (despre cai)
nallattırmaa
см. / v. nallatmaa
nallatmaa
велеть (дать, заставить) подковать (лошадь) / а face, a pune să potcovească (cai)
29nallı
nallı
1) подкованный, с подковами, кованый / potcovit, ferecat
    nallı beygir sürçmaz погов. кованая лошадь не спотыкается / prov. calul potcovit nu se împiedică
2) кованый, обитый железом / ferecat; potcovit
    nallı cizmä кованые сапоги / cizme cu potcoave, cizme ferecate
30nalog
nalog
налог; налоговый / impozit; de impozit, fiscal
    nalog polítikası налоговая политика / politică fiscală
    nalog koymaa облагать налогом / a impune о taxă, a taxa; a supune la un impozit
nalsız
некованный, раскованный / despotcovit, desferecat, descătuşat
32nam
nam
уст. честь, слава; известность, репутация / arh. cinste, slavă, faimă, onoare, renume, reputaţie
    nam kazanmaa приобрести славу (известность) / a dobîndi slavă (glorie), a deveni slăvit, glorios
    nam (namını) kaybetmää испортить репутацию / a se compromite, a-şi pierde autoritatea, a se defăima
33namaz
namaz
намаз (молитва у мусульман) / namaz (rugăciune la musulmani)
namazlık
1) молитвенник (книга) / molitvelnic, carte de rugăciuni
2) плата за молитву / plată pentru rugăciuni
35namnı
namnı
известный, популярный / cunoscut, renumit, notoriu, vestit, popular
    namnı yazıcı известный писатель / scriitor cunoscut, vestit, notoriu
namsız
бесславный, не пользующийся известностью / lipsit de slavă, fără cinste, fără glorie
37namuz
namuz
честь, совесть / cinste, onoare; conştiinţă
namuzlu
честный, совестливый / cinstit, onest; conştiincios, scrupulos
namuzsuz
бесчестный, бессовестный / necinstit, mîrşav, ticălos; neruşinat, neobrăzat, fără de conştiinţă
40nanay
nanay
нанай; нанайский / nanai; nanaiez
    nanay dili нанайский язык / limba nanaieză
nanáyca
по-нанайски, на нанайском языке / în limba nanaieză
nanáyka
нанайка / nanaieză
43nar
nar
бот. гранат; гранатовый / bot. rodie, de rodie
    nar aacı гранатовое дерево / rodiu, rodier
    nar şırası (balı) гранатовый сок / suc de rodie
narkótik
наркотик / narcotic; drog; stupefiant
45narkoz
narkóz
наркоз / narcoză
    narkózlan под наркозом / sub narcoză
46narod
narod
народ; народный / popor, etnie; popular, naţional
47narzan
narzan
нарзан; нарзанный / narzan (apă minerală, din Caucaz); de narzan
    narzan çöşmesi нарзанный источник / izvor de narzan
48nasaat
nasaat
совет, наставление / sfat, povaţă, îndrumare, îndemn
    ana-boba nasaadı советы родителей / sfaturile părinţilor
    nasaat vermää (etmää) советовать, давать советы; давать наставления, увещевать / a sfătui, a da sfaturi; a povăţui, a îndruma, a îndemna
    nasaat okumaa читать мораль / a face cuiva morală
    ii nasaátlan dünneeyi aktarársın погов. с хорошим советом горы своротишь / prov. cu un sfat bun poţi răsturna munţii
    nasaátlan yaşamaa жить в любви и согласии / a trăi în bună înţelegere
    nasaat faydalı vakıdında погов. совет дорог своевременный / prov. sfatul e de folos, cînd este dat la timp
nasaatçı
советчик, наставник / sfătuitor îndrumător, povăţuitor
50nasıl
násıl
1. как, каким образом / cum, în ce mod, în ce fel
    násıl senin adın? как тебя зовут? / cum te cheamă?
    násıl bu iş oldu? как это случилось? / cum s-a întîmplat asta?
    násıl sän dedin? как ты сказал? / cum ai spus?
    bílmeerim, násıl yapmaa не знаю, как сделать / nu ştiu cum să fac
    bän yaptım, násıl dediniz я сделал, как вы сказали / eu am procedat, am făcut, cum aţi spus dumneavoastră
2. какой, каков, что за… / ce, care, cum, ce fel de…
    násıl adam? какой человек?, что за человек? / ce fel de om
    násıl hava büün? какая сегодня погода? / cum e vremea (timpul) azi?
    násıl işlär? как дела? / се mai faceţi?
3. частица (для выражения негодования, сожаления, удивления и т. п.)
    nasıl, sän genä buradámıysın! как, ты опять здесь! / cum, tu iar eşti aici!
    násıl canım acıyêr ona! как мне жаль его! / cît mi-i milă de el!
4. 1) союз как / conj. ca
    biyaz, násıl kaar белый как снег / alb ca zăpada
2) как / ca
    nasaat edérim násıl bir kafadar советую как друг / te sfătuiesc ca un prieten
3) употр. в начале вводных сочетаний и предложений как / ca, după cum, cum
    násıl biliner как известно / după cum se ştie
    násıl deniler как говорится / cum se spune, cum se zice
    násıl deyelim как например / ca de exemplu, ca de pildă; ca bunăoară
4) как, когда / cum, cînd
    artık bir yıl geçti, násıl görüştük уже прошёл год, как мы виделись / a trecut de acum un an, de cînd ne-am văzut
    násıl bilmää? как знать? / cine ştie?, mai ştii
    násıl olúrsa как бы то ни было / oricum ar fi; la nimereală
    násılsa а) как-то, каким-то образом / cumva, într-un oarecare mod, într-un fel oarecare
        б) какой ни есть / care n-ar fi, oricare
    násıl ölä? как так?, как же так? / cum aşa?