терминов: 130
страница 1 из 3
1caba
cába
1. 1) даром, бесплатно / degeaba, fără plată; pe gratis, gratuit
    cába vermää отдать даром (за бесценок) / a da degeaba, a da, a vinde pentru o nimica toată
2) зря, напрасно; напрасный / în zadar
    cába yalvarêrsın зря просить / degeaba, în zadar ceri
    cába iş бесполезная (напрасная) работа / lucru dăruit, lucru de pomană
2. вещь, отданная даром / lucru dat de pomană, dat pe degeaba
cábacı
дармоед, тунеядец / pomanagiu, trîntor, trîndav, parazit
    cábacı adam дармоед, тунеядец / pomanagiu, trîntor, trîndav, parazit
cadaloz
шарлатан; пройдоха, плут, проныра / şarlatan, escroc, şiret: potlogar; coţear
    cadaloz tilki фольк. плутовка-лиса / folc. şireata-vulpe
cadalozluk
шарлатанство; хитрость, уловка, плутовство / şărlătănie, hîtrie, şiretlic, subterfugiu; potlogărie, coţcărie
cadı
1) колдун; колдунья; ведьма / vrăjitor; vrăjitoare; strigoaică
    cadı bábu (bábusu) баба-яга / baba-hîrca; baba-cloanţa, zgripţuroaica
2) фольк. вампир / folc. vampir
3) бран. злая женщина, старая карга, старая ведьма / peiorativ muma pădurii, cotoroanţă
    ◊ cadı taraa металлическая щетка для расчесывания конопли / ragilă
cafayır:
    cafayır taşı a) алмаз / diamant
        б) драгоценный камень / piatră nestemată, piatră scumpă
7cam
cam
оконное стекло; стекло; витрина / geam; sticlă de fereastră; vitrină
    ◊ cam böcää махаон (бабочка) / fluture cu coada de rîndunică (Papilio machaon L.)
camadan
чемодан / valiză, geamantan
camal
печь, печка / sobă, cuptor
10cambaz
cambaz
1) акробат / acrobat
2) продавец лошадей, барышник; конокрад / geambaş, liverant; hoţ de cai
3) мошенник, шарлатан / potlogar, şarlatan, pungaş
cambazçılık
см. / v. cambazlık
cambazlık
1) профессия (занятие) акробата / acrobaţie
2) занятие продавца лошадей; барышничество; конокрадство / meseria geambaşului, liverantului; furt de cai
3) мошенничество, шарлатанство / potlogărie, pungăşie, coţcărie, şarlatănie
13camcı
camcı
стекольщик / geamgiu, sticlar
14cami
cami
мечеть / moscheie, geamie, mecet
cámpara
муз. литавры; тарелки / timpan; chimvale
16can
can
1) душа; дух / suflet, spirit
    can acısı боль души / durere de inimă, durerea sufletului
    can suada (suvada) добрый, отходчивый / bun, nerăzbunător
    candan от всей души, от всего сердца / din toată inima
    can kurtaran спаситель / ratuitor, mîntuitor
    can satmaa трусить, дрожать от страха / a avea frică; a-i fi frică; a tremura de frică
    can acıtmaa причинять душевную боль, причинять огорчение, огорчать / a amărî, a întrista
    can almaa губить, убивать / a nimici, a omorî
    саn alıcı душегуб / ucigaş
    canıma táketti мне надоело; мне стало невмоготу / eu nu mai pot, e peste puterile mele
    canımı yaktı он ранил мое сердце / mi-a ars inima
    саn vermää испустить дух; умереть / a muri
    ne canın çekä́rsä что душа пожелает / ce doreşte sufletul
    canım acıdı а) я пожалел, посочувствовал / textual am avut milă, am cruţat, am compătimit
        б) я пожалел, поскупился / eu am avut milă, m-am zgîrcit
    canım sıkıldı мне стало скучно, тоскливо / mi s-a făcut trist, urît
    göz görer — can çeker погов. глаз видит — душа желает / prov. ochii văd — inima cere
2) жизнь / viaţă
    canını ortalaa koymaa а) поставить жизнь на карту / a juca ultima carte, a risca
        б) отдать жизнь, пожертвовать жизнью / a-şi da viaţa, a-şi sacrifica viaţa
    ◊ canım (обращение) душа моя, душенька; голубчик; друг мой / dragă, drăguţule; sufleţelule
    can tatlı жизнь прекрасна (букв. душа сладка) / textual sufletul e dulce, viaţa e frumoasă
    can evi анат. солнечное сплетение / plex solar
    canına karez olmaa быть врагом своего здоровья / a fi duşman al propriei sănătăţi
    cana yakın душевный, сердобольный / sufletesc, cordial, sincer; compătimitor, milos
canabet
1. гнусный; поганый / josnic; mîrşav, mişelesc; rău
    canabet adam гнусный человек / om josnic
2. уст. шут / bufon, măscărici
    ◊ saar canabet бран. глухая тетеря / peiorativ om puţin surd, om fudul de o ureche
Canabin
вежливое обращение к человеку Вы / Dumneata, Dumneavoastră
    Canabiniz Вы (при обращении ко многим) / Dumneavoastră
    Canabisi Он (при упоминании о третьем лице) / Domnia lui, Domnia sa
    Canabiniz buralı mı? Вы здешние? / Dumneavoastră sunteţi de aici?, sunteţi localnic?
cannanmaa
1) оживать, приходить в себя / a invia, a reînvia; a-şi veni în fire
2) воодушевляться, вдохновляться / a se înviora, a se inspira
canavar
1. волк; волчий / lup; de lup, lupesc
    canavar uluması волчий вой / urletul lupului
2. перен. жестокий, кровожадный; изверг / figurat neîndurător, monstru, sîngeros
    ◊ canavar yortusu (orucu) уст. волчьи праздники, начало зимы (во время которых, по народному преданию, нельзя пользоваться режущими инструментами) / arh. sărbătorile lupului
canavárca
по-волчьи / lupeşte, ca lupul
    canavárca ulumaa выть по-волчьи / a urla ca lupul
can-cun
кто-либо живой, живая душа / cineva viu, suflet viu, ţipenie de om
    can-cun yok нет ни души / nu-i nici ţipenie de om
23candra
cándra
см. / v. jántra
24canfes
canfes
тафта; сделанный из тафты / tafta; făcut (ţesut, produs) din tafta (tafta)
cangır-cıngır
подр. звону, грохоту / sunet ce imită zăngănitul, zgomotul, huruitura
cangır-cungur
см. / v. cangır-cıngır
cangırtı
звон, грохот / zgomot, huruitura, zăngănit
canınker
уст. телогрейка, крытая сукном / bondiţă acoperită cu postav
cannandırmaa
1) оживлять / a înviora
2) воодушевлять, вдохновлять / a însufleţi, а inspira
cansız
1) безжизненный, мёртвый / mort, neînsufleţit
2) слабый, вялый; слабо, вяло / slab, moale, moleşit; ofilit; cu indolenţă, cu nepăsare
3) перен. бездушный, чёрствый (о человеке); бездушно / figurat nesimţitor, nepăsător, aspru, dur; lipsit de inimă, fără îndurare
    cansız erif бездушный (чёрствый) тип / tip (persoană) nesimţitor, individ neîndurător, aspru
4) беспощадный, нещадный; беспощадно, нещадно / necruţător, crud, crîncen; fără milă, fără îndurare
    gün cansız yakêr солнце палит нещадно / soarele arde (pîrleşte) fără cruţare
    ◊ cansız ateş слабый огонь / foc slab
cansızlık
бездушие, чёрствость / nesimţire, duritate, asprime, neîndurare
32canta
cánta
/ портфель / servietă, geantă
canzibir
1) уст. однородный, одинаковый (о веществе) / arh. identic, omogen (despre substanţe), similar
    karıştır boyayı canzibir olsun перемешай краску, чтобы получилась однородная масса / mestecă vopseaua, ca să se obţină o masă omogenă
2) единоутробный / de la aceeaşi mamă, uterin
    canzibir kardaş единоутробные братья / fraţi de la aceeaşi mamă, fraţi uterini
34cayıl
cayıl
1) молодой, неопытный, несмышлёный / tînăr lipsit de experienţă, nepriceput, prostuţ
2) неграмотный; невежественный; невежда / neştiutor de carte, analfabet; incult, ignorant
cayıllık
1) неопытность / lipsă de experienţă, nepricepere
2) неграмотность, невежественность, невежество / analfabetism, ignoranţă, incultură, neştiinţă
cäzibeli
симпатичный, приятный, миловидный (о человеке) / simpatic, frumuşel
    cäzibeli uşak приятный ребёнок / copil simpatic, frumuşel
37ceer
ceer
анат.
1) лёгкое / plămîn
    ak (biyaz) ceer лёгкое / plămîn
2) печень / ficat
    kara ceer печень / ficat
    ◊ ceerlerimi yaktı он привел меня в бешенство / m-a adus în stare de turbare, de furie
38cellat
cellat
палач / călău, gîde
    cellatlara düşmää попасть в руки к палачам / a cădea în mîinile călăilor
    cellat etmää казнить / a executa, a pedepsi cu moartea
39cemper
cémper
джемпер, пуловер / pulover
40cendem
cendem
миф. ад, преисподняя; адский / mit. iad, infern; de iad, infernal
    cendem kapusu двери адовы / uşile iadului
    ◊ cendem ol! иди к чёрту! / du-te la dracul
    cendemin dibindä у чёрта на куличках (букв. на дне ада) / la dracu-n praznic (textual la fundul iadului)
41cenk
cenk
война; сражение, битва; военный / război; luptă; bătălie; de război, militar
    cenk oynamaa играть в войну / a se juca de-a războiul
    cenk etmää сражаться, воевать / a lupta
cenkçi
1. воин, боец / ostaş, luptător, combatant, soldat, pugilist
    helal cenkçi славный боец / ostaş slăvit, ostaş viteaz
2. воинственный, агрессивный / războinic, milităros, ostăşesc, marţial, agresiv
cenkleşmää
воевать, сражаться / а lupta
44cennet
cennet
миф. рай; райский / mit. rai, paradis; de rai, paradisiac
    cennet kuşu райская птица / pasărea paradisului
    ◊ cennet alması бот. райские яблоки / bot. mere de China
45cep
cep
см. / v. cöp
ceremä
уст.
1) штраф / arh. amendă
2) перен. несчастье / figurat nenorocire
    ceremä başıma несчастье на мою голову / nenorocire pe capul meu
47cet
cet
частица усил. совсем новый / новёхонький / nou-nouţ
    cet-eni gölmek новенькая рубашка / cămaşa nou-nouţă
cet-becet
1) истинный; истинно / adevărat, get-beget; într-adevăr
    cet-becet dooru истинная (чистая) правда / adevăr adevărat, curat
2) деды-прадеды, предки / moşi-strămoşi, străbuni
3) исстари, издавна, с давних пор / din vechime, din străbuni, din strămoşi
    cet-becet biliner, ani… исстари известно, что… / din vechime se ştie, că…
49cevap
cevap
см. / v. cuvap
50ceviz
ceviz
орех (грецкий); ореховый / nuc, nucă; de nuc
    ceviz aacı ореховое дерево / nuc
    ceviz yátkası ядро ореха / miez de nucă
    ◊ ceviz tavşamı белка / veveriţă