терминов: 719
страница 6 из 15
251tellal
tellal
уст. известие; объявление / arh. ştire, veste; anunţ, aviz
tellemää
1) переплетать проволокой / a îngrădi, a împleti cu sîrmă
2) накладывать арматуру / a pune, a aşeza armatură
3) украшать невесту мишурой / а împodobi mireasă cu fireturi, cu beteală
tellendirmää
1) см. / v. telletmää
2) перен. выгонять, выталкивать, выставлять за дверь кого-л. / figurat a face vînt cuiva afară, a da pe cineva afară, a alunga
telletmää
украшать мишурой (золотой или серебряной) / а înfrumuseţa cu fireturi (de aur sau de argint)
255telli
telli
1) сплетённый проволокой; проволочный / împletit cu sîrmă; de sîrmă
2) украшенный мишурой (золотой или серебряной) / împodobit cu fireturi (de aur sau de argint)
256tema
téma
тема / temă
257tembel
tembel
см. / v. dembel
258tembih
tembih
уст.
1) наставление; приказание / arh. ordin, poruncă; instrucţiune
2) предупреждение, предостережение / prevenire, preîntîmpinare
tembihlemää
уст.
1) наставлять, приказывать / arh. a îndruma, a povăţui, a aduce (pe cineva) la brazdă; a porunci, a ordona, a da dispoziţii
2) предупреждать, предостерегать / а preveni, a preîntîmpina
260temel
temel
1) фундамент, основание, основа, базис / fundament, bază, temelie
    temel koymaa заложить фундамент / a pune fundament, temelie
2) тех. рычаг / teh. pîrghie
3) грам. корень / gram. radical, rădăcină
    ◊ temel taşı основа основ, краеугольный камень / piatră de temelie, piatră unghiulară, cheie de boltă
temellemää
1) закладывать фундамент (основу) чего-л. / а pune fundament, temelie, bază
2) обосновывать / a argumenta, a motiva, a fundamenta
3) укреплять, упрочивать / a întări, а consolida, a stabiliza
temellenmää
быть обоснованным; прочно обосноваться, укрепляться, упрочиваться / а fi fundamentat; a se întări, a se fixa, a se consolida
temelletmää
1) заставить (велеть) заложить фундамент (основу) чего-л. / a obliga să pună fundament, temelie, bază
2) заставить (велеть) обосновать что-л. / a obliga, a pune să argumenteze, să motiveze, să fundamenteze ceva
264temelli
temelli
1) имеющий фундамент (основание) / care are temelie, fundament, bază
2) основательный, фундаментальный, прочный / fundamental; solid, rezistent
265temin
témin
см. / v. démin
266temirä
temirä
1) лиман / liman
2) мираж / miraj; figurat miraj, iluzie
267temiz
temiz
1) чистый; прозрачный / curat, îngrijit; limpede, străveziu
2) свежий / proaspăt, recent
    temiz çiçek свежие цветы / flori proaspete
    temiz soluk свежий воздух / aer proaspăt, curat
3) невинный, непорочный / pur; cast, virgin, inocent, feciorelnic
temizlemää
1) делать прозрачным (чистым); очищать / a-l face curat, a-l limpezi; a curăţa, a purifica
2) освежать / a împrospăta
temizlenmää
становиться прозрачным (чистым); очищаться / a se face curat, limpede; a se curăţa, a se purifica
temizlik
1) чистота, прозрачность / curăţenie, îngrijire; limpezime
2) свежесть / prospeţime
3) невинность, непорочность / inocenţă, castitate, nevinovăție, puritate
temperáment
темперамент / temperament
temperámentli
темпераментный / cu temperament, pasionat
temperatúra
температура / temperatură
274temrä
temrä
см. / v. temirä
275temsil
temsil:
    temsil etmää представлять / a reprezenta
temsilci
представитель / reprezentant
temsilcilik
представительство / reprezentanţă
278ten
ten
1) тело; туловище / corp; trunchi
2) цвет, оттенок (тела, лица) / culoare, nuanţă (a pielei, a feței)
279tenaa
tenaa
см. / v. tehna
tenaalık
см. / v. tehnalık
281tenä
tenä
1) зерно, семя / grăunte, sămînţă
    tenä-tenä a) пo зёрнышку / cîte un grăunte
        б) малыми порциями / cîte puţin
2) ягода / bob, boabă; bacă
    üzüm tenesi ягода винограда / boabă de poamă, boabă, bobiță
3) сосок (груди) / sfîrc (de ţîţă), gurgui, ţîţă
téncerä
кастрюля / oală; медная кастрюля / crăţiţă; tingire
tendénţiya
тенденция / tendinţă
tendénţiyalı
тенденциозный / tendenţios
tendénţiyalık
тенденциозность / tendenţiozitate
tendiriz
уст. здоровый, крепкий (о человеке) / arh. sănătos; solid, puternic (despre om)
287teneki
teneki
1) жесть; жестяной / tablă, tinichea, de tablă; de tinichea
2) жестяная кружка (для воды) / cană de tablă (pentru apă)
3) бидон / bidon
tenekici
жестянщик / tinichigiu
289tenis
ténis
теннис; теннисный / tenis; de tenis
tenisist
теннисист / tenisist
291tenni
tenni
здоровый, крупный (о человеке) / zdravăn, măşcat, mare, corpolent
292tenor
ténor
тенор / tenor
teorétik
теоретик; теоретический / teoritician, teoretic
294teoriya
teóriya
теория / teorie
295tepä
tepä
1) копна / claie, căpiţă
    tepä yapmaa (yıvmaa) копнить / a căpiţi
    tepä koyan копнитель (для сбора соломы) / căpiţător, furcă mecanică, dispozitiv (cu ajutorul căruia se clădesc căpiţele)
2) куча / grămadă
    tepä olmaa образовать свалку (кучу) / а clădi, a forma grămadă
3) вершина, верхушка; макушка / vîrf, culme, creştet
    bayır tepesindä на вершине горы / pe vîrful dealului
    aacın tepesinä на верхушку дерева / în vîrful copacului
    tepesi açık (çıplak) макушка у него голая / vîrful capului lui e gol
4) холм / movilă, colină
5) анат. темя, темечко / anat. creştet, moalele capului
    ◊ tepä göz см. / v. tepegöz
296tepecik
tepecik
1) холмик, бугор / deluşor, dîmb, moviliță
2) копёнка, маленькая копна / grămăjoară, căpiţă mică
tepegöz
фольк. циклоп / folc. căpcăun (си un ochi), monstru; ciclop
tepelemä
наполненный с верхом / umplut, plin cu vîrf, suprapun
tepelemää
1) складывать в копны, копнить / a îngrămădi în căpiţe, a clădi în căpiţe, a îngrămădi în căpiţe, a clădi căpiţe, a căpiţa
2) наполнять через край / а umple pînă-n vîrf
3) подминать под себя, одолевать в борьбе (обычно о птичьих боях); заклевать / a da la doborî, a învinge (de obicei despre luptele păsărilor); a ciocăni, a omorî cu lovituri de cioc
300tepeli
tepeli
1) имеющий верхушку (макушку) / cu vîrf; cu moţ, moţat
2) сложенный в копны / strîns, aranjat în căpiţe
3) с гребешком, хохолком, хохлатый / cu creastă, cu moţ
    tepeli kuş хохлатая птица / pasăre cu moţ
4) наполненный через край, с верхом / umplut pînă la refuz, peste măsură