терминов: 50
страница 1 из 1
1ad
ad
1) имя, наименование; название / nume, denumire
    ad koymaa (vermää) дать имя, назвать / a pune, a da nume, a numi, a denumi
    birkimseyin adına a) на чьё-л. имя / ре numele cuiva
        б) чьим-либо именем / în numele cuiva
2) звание, титул / grad, titlu
3) репутация, слава / renume, reputaţie
    adı çıktı он приобрёл дурную славу (репутацию) / el a căpătat o reputaţie proastă
4) прозвище, кличка / nume, supranume, poreclă
    ad çıkarmaa давать прозвище (кличку), прозывать / a porecli
    ◊ adın gelsin! бран. чтоб ты пропал! / peior. veniţi-ar numele!
2ada
ada
I.
1) геогр. мыс / geog. cap
2) остров / insulă
3) редко топь, трясина, болото / rar. mlaştină, baltă, mocirlă
II.
варенье / dulceaţă
adalı
I.
островной житель, островитянин / locuitor al unei insule, insular
II.
с вареньем / cu dulceaţă
4adam
adam
1) человек; человеческий / om, omenesc, de om
    adam olmaa а) стать человеком / a deveni om de treabă
        б) быть человеком / a fi om
2) муж; мужчина; мужской / bărbat; bărbătesc, de bărbat
    adam golmää мужская рубаха / cămaşă bărbătească
adamaa
1) дарить, одарять / а dărui, a dona
2) обещать / а promite
3) отдавать, жертвовать / a da, a sacrifica
4) посвящать, предназначать / а consacra, a indica
adamak
1) дар, подарок / dar, cadou, donaţie
2) обещание / făgăduială, promisiune
adámcasına
по-человечески, как подобает человеку / omeneşte, omenos, uman
adámcilä
см. / v. adámcasına
adamnık
1) человечность, гуманность / omenire, omenie, umanitate
2) гостеприимство; общительность / ospitalitate; comunicativitate, sociabilitate
adamnıklı
1) человечный, гуманный / omenos, uman
2) гостеприимный; общительный / primitor, ospitalier; comunicativ, sociabil
adamnıklık
см. / v. adamnık
adamnıksız
1) бесчеловечный, жестокий / neomenos, inuman, crud, necruţător
2) эгоист / egoist
adamsızlık
1) безлюдье / pustietate
2) одиночество / singurătate
3) бесчеловечность, жестокость; бесчеловечный, жестокий; бесчеловечно, жестоко / neomenie; neomenos, cumplit; hain, crunt, aspru; cruzime, asprime
adanmaa
1) обещать, обещаться, быть обещанным / а promite, a făgădui, a fi promis, făgăduit
2) быть посвящённым / a fi consacrat
4) брать обязательство, обязаться / а lua angajamente, a se angaja, a se obliga
adanmak
1) обещание / promisiune, făgăduinţă, făgăduială
2) обязательство / obligaţie, angajament, îndatorire
adaptat
адаптированный / adaptat
    adaptat etmää адаптировать / a adapta
    adaptat olmaa адаптироваться / a se adapta
adaptaţiya
адаптация / adaptare
18adaş
adaş
1) тёзка / cu acelaşi nume, tiz
2) ровесник / om de aceeaşi vîrstă, de o seamă
3) товарищ / tovarăş
adaşlık
товарищество, дружба / tovărăşie, prietenie
20adça
ádça
см. / v. adçasına
ádçasına
поимённый; поимённо / după nume, pe nume; nominal
    ádçasına spisok поимённый список / listă nominală
22adeet
adeet
см. / v. adet
aderlik
грам. местоимение / gram. pronume
    soruş aderlikleri вопросительные местоимения / pronume interogative
24adet
adet
1) обычай, обряд / obicei, ceremonie, rit, datină
    eski adet старинный обычай / obicei străvechi
    düün adeti свадебный обряд / obicei de nuntă
    adetä görä по обычаю; как принято, как водится / după obicei; cum se ştie
2) привычка / obişnuinţă, deprindere
adétçesinä
см. / v. adétçä
adétçä
1) как водится, как принято, по обыкновению / cum se obişnuieşte, cum e primit, ca de obicei
2) толково, ясно, вразумительно / clar, limpede, inteligibil
27adık
adık:
    adık gelmää а) отклониться назад, перегнуться, закинуть голову / a se înclina înapoi
        б) упасть на /спину и не быть в состоянии подняться (о животном) / a cădea pe spate şi a nu fi în stare de a se ridica (despre animale)
adıklık
лежание на спине (не имея возможности подняться — о животных) / situaţie, cînd animalele se află pe spate (neavînd posibilitatea de a se scula)
adılmaa
отклониться назад, упасть навзничь (не имея возможности перевернуться) / a se înclina înapoi, a cădea pe spate (fără a se putea întoarce)
30adım
adım
прям. и перен. шаг / pas
    adım-adım а) шагом (конский аллюр) / la pas, încet
        б) шаг зашагом, постепенно / pas cu pas, treptat
    herbir adımda на каждом шагу; беспрестанно / la fiecare pas
    ilk adımnarı yapmaa делать первые шаги / a face primii paşi
    ◊ adım uydurmaa приспосабливаться / a se acomoda la, a se deprinde la
adımnamaa
шагать, делать шаги; перешагивать / a păşi, a face primii paşi; a păşi, a trece peste ceva
adımnık
в … шагов; в … шагах / de (atîţia) paşi; în (atîţia) paşi
    ◊ bir (iki) adımnık er рядом, близко, в двух шагах (отсюда) / alături, aproape, la doi paşi (de aici)
adı́nca
по имени / pe nume
    adı́nca çaarmaa звать (окликать) по имени / a chema pe nume
34adi
ádi
см. / v. hádi
35adika
adíka
диал. то есть; стало быть; значит / dial. adică
adlamaa
1) дать имя (прозвище), назвать, наречь / a numi, a da nume
2) прославлять / a proslăvi, a slăvi, a glorifica
adlanmaa
1) быть названным (прозванным) / a fi numit, supranumit, poreclit
2) прославляться / a se proslăvi, a deveni celebru
38adlı
adlı
1) именуемый, называемый; наречённый; поименованный / numit, zis
2) именной (помеченный именем владельца, выданный на чьё-л. имя) / marcat cu numele lui, nominal
    adlı saat именные часы / ceas nominativ, ceas marcat cu un nume (oarecare)
3) знаменитый, именитый / renumit, om cu renume, om de vază; celebru
4) знаменательный, значительный / însemnat, important, semnificativ
    adlı gün знаменательный день / zi însemnată, zi importantă
39adlık
adlık
грам. имя существительное / gram. substantiv
    adlıkların hallanması склонение имён существительных / declinarea substantivelor
administráţiya
администрация; административный / administraţie; administrativ
administrativ
административный; административно / administrativ
admiral
адмирал; адмиральский / amiral; de amiral
43adres
ádres
адрес; адресный / adresă; de adresă
    ádres bürosu адресное бюро / birou de adrese
adresant
адресант, отправитель / adresant, expeditor
adresat
адресат, получатель / adresat, destinator
46adsız
adsız
не имеющий имени, безымянный, неизвестный; анонимный / fără nume, lipsit de nume, neştiut, necunoscut, anonim
adsızlık
неизвестность, безвестность / anonimat; faptul de a fi necunoscut, fără nume
advokat
адвокат / avocat
advokatlık
адвокатура / avocatură
adyutant
адъютант / adjutant