e-he-he
e-he-he
межд. употр. при выражении сожаления, грусти э-хе-хе / interj. e-he-he!