терминов: 12195
страница 3 из 244
101açık
açık
1) открытый / deschis, descuiat
    açık kiyat открытая книга / carte deschisă
    açık yara открытая рана / rană deschisă
    açık er открытая местность / loc deschis
2) перен. прямой, откровенный; прямо, откровенно / figurat deschis, sincer
    açık ürekli откровенный, с открытой душой / cu sufletul deschis, cu inima deschisă
    açık adam прямой, (открытый) человек / om deschis, sincer
3) ясный; ясно / senin
    açık hava ясная погода / timp senin
4) светлый (о цвете) / de culoare deschisă
    açık-kırmızı светло-красный / roşu-deschis
    açık fikirli светлая голова / luminos, cu mintea luminată
açıkgöz
1) расторопный, смышлёный / îndemînatic, abil; deştept; iscusit
2) наблюдательный; внимательный / observator, cu spirit de observaţie, atent
açıklama
разъяснение, пояснение / explicare, explicaţie, lămurire, desluşire
açıklamaa
1) разъяснять, объяснять, уточнять / a explica, a lămuri, a clarifica, a concretiza
açıklık
1) открытое место, простор / loc deschis, spaţiu, suprafaţă
2) открытость, откровенность / goliciune, sinceritate
3) светлый оттенок / nuanţă deschisă
    rengin açıklıı светлый тон / ton deschis
4) ясная (безоблачная) погода / timp senin (fără nori)
5) ясность, чёткость / claritate, luciditate, precizie, exactitate
    fikirin açıklıı ясность мысли / luciditatea gîndului (cugetului)
açılış
открытие (памятника, предприятия и т. п.) / inaugurare, dezvelire, deschidere (a unui monument, a unei întreprinderi etc.)
    sezon açılışı открытие сезона / deschiderea sezonului (stagiunii)
açılmaa
1) открываться; раскрываться / a se deschide; a se descuia
2) распускаться (о цветах, почках) / a se deschide; a înflori
3) проясняться, светлеть, становиться светлее / a se lumina
4) выясняться / a se clarifica, a se lămuri
5) откровенничать; исповедоваться / a-şi deschide inima, a se destăinui, a se mărturisi
    ◊ hava açıldı распогодилось / s-a înseninat
açılmazlık
скрытность / ascundere, disimulare
109açım
açım
1) раствор (окна, двери) / deschidere, deschizătură
2) в разн. знач. открытие / deschidere
110açmaa
açmaa
1) в разн. знач. открывать, вскрывать / а deschide, a descuia
    pénçereyi açmaa открывать окно / а deschide fereastra
    toplantıyı açmaa открыть собрание / а deschide şedinţa
    eni şkóla açmaa открыть новую школу / a deschide o şcoală nouă
    kilidi açmaa отпирать замок / а deschia un lacăt
    aazını açmaa а) открыть (разинуть) рот / а deschide (a căsca) gura
        б) заговорить / a deschide gura, a vorbi
    gözlerini açmaa а) открыть глаза / a deschide ochii
        б) быть внимательным / a fi atent
    bir konvert açmaa вскрыть конверт / a deschide un plic
    bir şişä açmaa откупорить бутылку / a deschide o sticlă
2) прокладывать (дорогу) / а deschide, a face, a croi (drum)
3) посвящать, поверять (напр. тайну) / a iniţia pe cineva, а încredinţa cuiva (secretele)
4) прям. и перен. распускаться, цвести, расцветать / a se deschide; a înflori
    çiçek açmaa расцветать, цвести / a înflori
    laf açmaa начинать разговор, заводить беседу / a începe vorba
    kulaklarını açmaa слушать внимательно / a fi ochi şi urechi
111açmak
açmak
1) в разн. знач. открывание / deschidere
2) прям. и перен. расцвет, процветание / înflorire, prosperitate, propăşire
açtırmaa
1) заставить (велеть) открывать / a pune, a face pe cineva să deschidă, să descuie
2) заставить (велеть) прокладывать дорогу / a pune, a face pe cineva să deschidă (un drum)
113ad
ad
1) имя, наименование; название / nume, denumire
    ad koymaa (vermää) дать имя, назвать / a pune, a da nume, a numi, a denumi
    birkimseyin adına a) на чьё-л. имя / ре numele cuiva
        б) чьим-либо именем / în numele cuiva
2) звание, титул / grad, titlu
3) репутация, слава / renume, reputaţie
    adı çıktı он приобрёл дурную славу (репутацию) / el a căpătat o reputaţie proastă
4) прозвище, кличка / nume, supranume, poreclă
    ad çıkarmaa давать прозвище (кличку), прозывать / a porecli
    ◊ adın gelsin! бран. чтоб ты пропал! / peior. veniţi-ar numele!
114ada
ada
I.
1) геогр. мыс / geog. cap
2) остров / insulă
3) редко топь, трясина, болото / rar. mlaştină, baltă, mocirlă
II.
варенье / dulceaţă
115adalı
adalı
I.
островной житель, островитянин / locuitor al unei insule, insular
II.
с вареньем / cu dulceaţă
116adam
adam
1) человек; человеческий / om, omenesc, de om
    adam olmaa а) стать человеком / a deveni om de treabă
        б) быть человеком / a fi om
2) муж; мужчина; мужской / bărbat; bărbătesc, de bărbat
    adam golmää мужская рубаха / cămaşă bărbătească
117adamaa
adamaa
1) дарить, одарять / а dărui, a dona
2) обещать / а promite
3) отдавать, жертвовать / a da, a sacrifica
4) посвящать, предназначать / а consacra, a indica
118adamak
adamak
1) дар, подарок / dar, cadou, donaţie
2) обещание / făgăduială, promisiune
adámcasına
по-человечески, как подобает человеку / omeneşte, omenos, uman
adámcilä
см. / v. adámcasına
adamnık
1) человечность, гуманность / omenire, omenie, umanitate
2) гостеприимство; общительность / ospitalitate; comunicativitate, sociabilitate
adamnıklı
1) человечный, гуманный / omenos, uman
2) гостеприимный; общительный / primitor, ospitalier; comunicativ, sociabil
adamnıklık
см. / v. adamnık
adamnıksız
1) бесчеловечный, жестокий / neomenos, inuman, crud, necruţător
2) эгоист / egoist
adamsızlık
1) безлюдье / pustietate
2) одиночество / singurătate
3) бесчеловечность, жестокость; бесчеловечный, жестокий; бесчеловечно, жестоко / neomenie; neomenos, cumplit; hain, crunt, aspru; cruzime, asprime
126adanmaa
adanmaa
1) обещать, обещаться, быть обещанным / а promite, a făgădui, a fi promis, făgăduit
2) быть посвящённым / a fi consacrat
4) брать обязательство, обязаться / а lua angajamente, a se angaja, a se obliga
127adanmak
adanmak
1) обещание / promisiune, făgăduinţă, făgăduială
2) обязательство / obligaţie, angajament, îndatorire
128adaptat
adaptat
адаптированный / adaptat
    adaptat etmää адаптировать / a adapta
    adaptat olmaa адаптироваться / a se adapta
adaptaţiya
адаптация / adaptare
130adaş
adaş
1) тёзка / cu acelaşi nume, tiz
2) ровесник / om de aceeaşi vîrstă, de o seamă
3) товарищ / tovarăş
adaşlık
товарищество, дружба / tovărăşie, prietenie
132adça
ádça
см. / v. adçasına
ádçasına
поимённый; поимённо / după nume, pe nume; nominal
    ádçasına spisok поимённый список / listă nominală
134adeet
adeet
см. / v. adet
135aderlik
aderlik
грам. местоимение / gram. pronume
    soruş aderlikleri вопросительные местоимения / pronume interogative
136adet
adet
1) обычай, обряд / obicei, ceremonie, rit, datină
    eski adet старинный обычай / obicei străvechi
    düün adeti свадебный обряд / obicei de nuntă
    adetä görä по обычаю; как принято, как водится / după obicei; cum se ştie
2) привычка / obişnuinţă, deprindere
adétçesinä
см. / v. adétçä
adétçä
1) как водится, как принято, по обыкновению / cum se obişnuieşte, cum e primit, ca de obicei
2) толково, ясно, вразумительно / clar, limpede, inteligibil
139adık
adık:
    adık gelmää а) отклониться назад, перегнуться, закинуть голову / a se înclina înapoi
        б) упасть на /спину и не быть в состоянии подняться (о животном) / a cădea pe spate şi a nu fi în stare de a se ridica (despre animale)
adıklık
лежание на спине (не имея возможности подняться — о животных) / situaţie, cînd animalele se află pe spate (neavînd posibilitatea de a se scula)
adılmaa
отклониться назад, упасть навзничь (не имея возможности перевернуться) / a se înclina înapoi, a cădea pe spate (fără a se putea întoarce)
142adım
adım
прям. и перен. шаг / pas
    adım-adım а) шагом (конский аллюр) / la pas, încet
        б) шаг зашагом, постепенно / pas cu pas, treptat
    herbir adımda на каждом шагу; беспрестанно / la fiecare pas
    ilk adımnarı yapmaa делать первые шаги / a face primii paşi
    ◊ adım uydurmaa приспосабливаться / a se acomoda la, a se deprinde la
adımnamaa
шагать, делать шаги; перешагивать / a păşi, a face primii paşi; a păşi, a trece peste ceva
adımnık
в … шагов; в … шагах / de (atîţia) paşi; în (atîţia) paşi
    ◊ bir (iki) adımnık er рядом, близко, в двух шагах (отсюда) / alături, aproape, la doi paşi (de aici)
145adınca
adı́nca
по имени / pe nume
    adı́nca çaarmaa звать (окликать) по имени / a chema pe nume
146adi
ádi
см. / v. hádi
147adika
adíka
диал. то есть; стало быть; значит / dial. adică
148adlamaa
adlamaa
1) дать имя (прозвище), назвать, наречь / a numi, a da nume
2) прославлять / a proslăvi, a slăvi, a glorifica
adlanmaa
1) быть названным (прозванным) / a fi numit, supranumit, poreclit
2) прославляться / a se proslăvi, a deveni celebru
150adlı
adlı
1) именуемый, называемый; наречённый; поименованный / numit, zis
2) именной (помеченный именем владельца, выданный на чьё-л. имя) / marcat cu numele lui, nominal
    adlı saat именные часы / ceas nominativ, ceas marcat cu un nume (oarecare)
3) знаменитый, именитый / renumit, om cu renume, om de vază; celebru
4) знаменательный, значительный / însemnat, important, semnificativ
    adlı gün знаменательный день / zi însemnată, zi importantă