sabotaj
sabotaj
саботаж / sabotaj
    sabotaj yapmaa саботировать / a sabota