терминов: 159
страница 3 из 4
101rezerv
rezerv
см. / v. rezérva
102rezerva
rezérva
резерв; резервный / rezervă; de rezervă
103rezina
rezína
см. / v. rizína
104rezinka
rezínka
см. / v. rizínka
105rezil
rezil
распутник; бродяга / desfrînat, destrăbălat, dezmăţat; vagabond
106rezumat
rezumat
см. / v. rezume
107rezüme
rezüme
резюме / rezumat
    rezüme yapmaa резюмировать / a rezuma
108rıcal
rıcal
ист. князь / ist. cneaz, prinţ, principe
rıhtım
пристань, пирс / chei, dană, debarcader; epiu, mol
110rıpa
rı́pa
овраг; балка / rîpă
    ◊ rı́paya sokmaa толкнуть на преступление / figurat a instiga (a îndemna) la crimă, textual a băga, (a împinge) în rîpă
rı́şniţa
уст. ручная мельница / arh. rîşniţă
112ricä
ricä
пожалуйста / poftim
    ricä etmää просить, приглашать / а ruga, a pofti
    ricä ederim прошу (Вас), пожалуйста / vă rog, poftiţi
113riceci
riceci
проситель, ходатай / solicitator, solicitant, petiţionar, apărător, arh. avocat
114rifma
rífma
рифма / rimă
115ristian
ristian
см. / v. hristiyan
116rişit
rişit
абсолютно, совершенно (употр. при отрицании) / (în mod) absolut, absolut, cu totul, pe deplin, în întregime
    rişit bíşey yok абсолютно ничего нет / nu-i nimic absolut
117riştä
riştä
1) нить, нитка; жилка (шнурка, провода) / aţă, fir, vînă, vinişoară
2) перен. связь, отношения; узы / figurat legătură, relaţii, legături
    riştä yok нет связи в чём-л. / n-are legătură
    rişteyä gélmeer не вяжется (одно с другим) / nu se potriveşte, nu concordă (una cu alta)
riştelemää
связывать, увязывать, согласовывать, приводить в соответствие; координировать / a lega; a face legătură, a coordona, a îmbina, a pune în concordanţă, a concorda
119ritma
rítma
ритм / ritm, cadenţă
120riza
ríza
см. / v. rása
121rizina
rizína
резина; резиновый / cauciuc, gumă; de (din) cauciuc, din (de) gumă
    rizína taban резиновая подошва / talpă de gumă
    çiinemäk rizínası жевательная резина, жвачка / gumă de mestecat
122rizinka
rizínka
резинка, (резиновые) подвязки / elastic
123rom
rom
ром; ромовый / rom; de rom
    rom içkisi ромовый напиток / băutură (de) rom
romántik
романтик; романтический / romantic
romántika
романтика / romantism, romantică
romáşka
бот. ромашка; ромашковый / bot. romaniță, muşeţel; de romaniță, de muşeţel
127romın
romın
румын; румынский / român; românesc
    romın dili румынский язык / limba română
romı́nca
по-румынски, на румынском языке / româneşte, în limba română
    romı́ncadan çevirmää переводить с румынского (языка) / a traduce din limba română, a transla din română
romı́nka
румынка / româncă
130rop
rop
роп, шестёрка (национальная игра) / rop, şase (joc naţional)
    rop oynamaa играть в роп / a juca rop
131ropçu
ropçu
1) ведущий в игре роп (шестёрка) / cel ce prinde în jocul numit rop
2) участник игры (игрок) в роп (в шестёрку) / jucător, participant la jocul (numit) rop
132rota
róta
воен. рота, ротный / milit. companie, de companie
133roy
roy
рой / roi
    kuan royu пчелиный рой / roi de albine
    róylan uçmaa лететь роем / а zbura roi
134royba
róyba
гнедой (о масти лошади) / murg
    róyba beygir гнедая лошадь / cal murg
roylaşmaa
роиться, летать роем / a roi, a zbura roi, a (se) aduna roi
136rozi
rózi
редко собака / rar. cîine
rökä
прялка (ручная) / furcă (de tors), roată de tors
    rökä işlemää прясть пряжу / a toarce, a fila (fire)
138ruba
rúba
платье, одежда; одёжный / îmbrăcăminte, veşminte, straie, haine; de haine
    kış rúbası зимняя одежда / haine de iarnă
    rúba çetkası платяная (одёжная) щетка / perie de haine
rúbalık
материал (ткань) на платье / stofă (material) pentru haine, de haine (pentru rochie)
140rublä
rúblä
рубль / rublă
    beş rublä пять рублей / cinci ruble
rúblelik
1) рублёвая ассигнация, рублёвка / bancnotă în valoare de o rublă
2) за рубль, на рубль; рублёвый / de о rublă, pentru o rublă
    üç rúblelik çit satın almaa купить ситца на три рубля / a cumpăra cit de trei ruble
142rubli
rúbli
см. / v. rúblä
143ruf
ruf
см. / v. ruh
144rugan
rugan
тех. струг, скобель; шабер / teh. rindea-cioplitor, cuţit de fălţuit, cuţitoaie, şabăr, răzuitoare, răzuitor, dentiţă
145ruh
ruh
1) дух, душа / duh, suflet, spirit
2) редко запах, аромат / rar. odor, miros, miroznă
    ruhu keskin резкий (острый) запах / miros tare, pătrunzător
    naşatır ruhu а) запах нашатыря / miros de amoniac
        б) нашатырный спирт / amoniac
    hiç ruhu da yok и духу его нет; его и след простыл / şi dus a fost
    ruhundan korkmaa (даже) духа его бояться / a se teme şi de duhul (spiritul) lui
ruhlanmaa
1) приходить в себя, поправляться / a-şi reveni, a-şi veni în fire, a învia, a se îndrepta, a merge spre mai bine (despre sănătate)
2) воодушевляться, вдохновляться / a se însufleţi, a se inspira, a se entuziasma, a se anima, a se înflăcăra
147ruhlu
ruhlu
живой, энергичный, активный / vioi, energic, activ
148ruhsuz
ruhsuz
1) безжизненный, бездыханный / neînsufleţit, lipsit de viaţă, fără suflare, mort
2) бездушный, сухой, чёрствый, бесчувственный / neîndurător, lipsit de inimă, nesimţitor, pedant, aspru, dur, insensibil, crud
3) вялый, хилый, немощный / indolent, moale, nepăsător, debil, firav, plăpînd, slab, neputincios
149rul
rul
руль / volan, cîrmă
    ruldä oturmaa (rulü kullanmaa) сидеть за рулём / a sta la cîrmă, la volan
150rulon
rulon
рулон / rulou, sul