rahat-lokum
rahat-lokum
кул. рахат-лукум / cul. rahat-lucum