бордтӧм петук
мустӧмтан морт, абу тырвыйӧ морт — Но дугдӧй, дугдӧй, бордтӧм петукъяс! — пиянсӧ видзысь энь дозмӧр моз пондіс жӧ жбыркъявны да котсыны Наста (И. Торопов)