больгун
больгысь морт / болтун (КРК) Вера Михайловна. Ме тэнӧ эг нин кут гӧгӧрвоны. Тэ ӧні абу нин менам ныв, а омӧлик больгунлӧн гӧтыр. Кӧлуйӧс ыстан месянь юӧр бӧрын (Н. Дьяконов)