сизьлӧн таргӧм
барабанная дробь дятла Витеньлысь чӧскыд яйсӧ воштӧм бӧрын скӧрмӧм номъяс мӧдісны зыньгыны кык пӧв гораджык, на дінӧ ӧтлаасис лэбачьяслӧн ловтӧ кыпӧдысь быд сикас сьылӧм, став кыпыд зыксӧ вевттис сизьлӧн гора таргӧмыс. А. Лыюров, Пармаса варышъяс.