аазаашкын
обещание
    куруг аазаашкын пустое обещание
    быжыг аазаашкынны бээр давать твёрдое обещание
    аазаашкынын салбас сдержать обещание