джедже / джеджӧ
диал. ичӧтик тушаа, кыз морт / коротыш, коротышка, малорослый человек (КРК)