хөөмейледир
/хөөмейлет*/
понуд.
от: хөөмейле* (смотри: хөөмейлээр)