яндысьтӧм
быдл. яндзим тӧдтӧм, наян, яндзим воштӧм морт (ССКЗД, КСК) Яндысьтӧмӧй милӧйӧй, Яндысьтӧмӧй милӧйӧй да, Мый нӧ тані тэ вӧчан? (Фольклор)