филон
дышпоз, дыш рунь морт Классӧ ог пет: кутшӧмкӧ филон швачкас чужӧмӧ чернилаӧсь рузумӧн да лунтырӧн он вермы мыськыны (Л. Огнев)