ӧслӧпан
ӧшлӧпан, гурзей, нӧш / остолоп, дубина видлы татшӧм ӧслӧпаныскӧд вермасьны! (КРК) Эз чайт Ия, мый ӧслӧпан кодь ыджыд тушаа ён Валерийлӧн вермас лоны сэтшӧм нэриник ов — Беленький (И. Ногиев). Ӧльӧш. (Павел Михайловичлы.) Ӧбижайтӧ. Дарья. Ме? Пав. Мих. Тэнӧ, татшӧм ӧслӧпанӧс? (Н. Белых)