адама глава турун
венерин башмачок Степаныс кор тшӧкыдджыка пондіс кватайтчыны морӧс бердас, пӧчӧ вӧлі шуас: — Сьӧлӧмнад нёрпалысьлы ой ёна лӧсялӧ адама глава турун. Менам вот, ӧктылі да, эз нин коль. Иван лун асывнас водз петӧ. Н. Куратова, Кутшӧм куръя, сэтшӧм и чери. кп. кӧккоті, куккукоті, удм. кукыката, кикыката