энь кань
кошка Орчча сиктын видзисны сӧмын энь каньясӧс, бара жӧ сёан-юанӧн кокньӧдчисны. Эз пиасьлыны. Е. Рочев. Висьмис пинь. кп. иньпӧв кань, удм. мумы коӵыш