ӧбижайччины
[e̮bižajććini̮] нв.; см. ӧбижайтчыны в 1 знач.