багаж
багаж
багаж || багажный
   багаж вагон багажный вагон
   багаж петкӧдны вынести багаж
   багаж сӧвтны грузить багаж