кабачки
кабачки Стеклӧ пырыс со аддзан весьт кыка ӧшалысь ӧгуречтӧ и кага юр ыджда кабачоктӧ. Теплица мӧдар помас бара кулак гырся помидоръяс воӧны дай. Н. Куратова, Висьтав, югыд шондіӧй. кп. кабачки, удм. кабачкиос