эвилелдешкен
союзный
    эвилелдешкен республикалар союзные республики