ёзуургаар
/ёзуурга*/
жеманничать, манерничать, церемонничать разг.; важничать, кичиться
сравни с: адыыргаар, идээргээр, сайыыргаар, улуургаар