гудроннаар
/гудронна*/
гудронировать
    машина оруун гудроннаар гудронировать шоссе