аага
брат
    уарг аага старший брaт
    кэба аага младший брaт