терминов: 27
страница 1 из 1
м.
халат, дё̄гду ойла тэчичэури тэтуэ
(хвалю, хвалишь)
мактаори, мактачиори
(-ая, -ое)
сӣктэку
    хвойный лес сӣктэку мо̄сал балдӣчи дуэнтэ
м. только ед.
на̄чи турэ̄, холгохан сӯктусэл, гарасал, урэктэсэл
м. (мн.ч. хвосты)
хуйгу
ж. только ед.
сӣктэ
(-ая, -ое)
аргаӈку
м. только ед.
хлеб
Употребляется лишь в составе выражений:
    хлопать в ладоши пайӈаи дуктэури
(хожу, ходишь)
пулсиури, дуэрэури
м. (мн.ч. хозяева)
(дома) эден
с. (мн.ч. хозяйства)
хозяйство
м. только ед.
хоккей
м. (мн.ч. холмы)
хурэкэ̄н, боӈган
м. (мн.ч. холода)
ноӈди; настали
ноӈдинагохани
ноӈди, ноӈдисиори
(-ая, -ое)
ноӈди; гичиси
    холодная зима ноӈди туэ
    холодная вода гичисӣ муэ
(-ая, -ее)
улэ̄н
    хорошая книга улэ̄н даӈса
улэ̄н, улэ̄нди
м. (мн.ч. хорьки)
чо̄лчой, ва̄ӈколи
(хочу, хочешь)
гэлэури, чихалаори
(-ая, -ое)
кадарако, акаку, маси
    храбрый мальчик акаку наондёка̄н
(что-л.) нэучэури, эсэличэури
дохолочиори, гокиалчаори
м. (мн.ч. хрящи)
буксэ
(-ая, -ое)
(тощий) хумду