форма
ж.
форма; дурун
    надеть форму формава тэтугӯри