дети
(ед.ч. дитя с., ребёнок м.)
нӯчикэ̄ндюэн, пурил