финно-угорский

финн-угор
финно-угорские народы России Россияса финн-угор войтыр

финн-йӧгра
самобытная культура финно-угорских народов финн-йӧгра войтырлӧн аслыспӧлӧс культура