аварийный

авария
аварийный жилищный фонд аварийнӧй оланін фонд