терминов: 26
страница 1 из 1
(-ая, -ое)
кота
кайрасиори, кайрамбори; гудиэсиури
кайран; гудиэлэ
(жалуюсь, жалуешься)
хапсиори
ж. только ед.
пэку, удур
чирори; (в золе) болачиори
(-ая, -ое)
пэку, пэкусӣ, удурӣ
пэку
(жду, ждёшь)
халачиори
гэлэури, чихалаори
(-ая, -ое)
сэлэмэ
    железная дорога сэлэмэ покто
ж. (мн.ч. жёны)
аси; мама
ж.
эктэ, эктэ най, эктэнӣ
(жгу, жжёшь)
дегдичиури, та̄очиори, ивачиори; пэкэсӣни, пидарайни
(-ая, -ое)
со̄гдён, со̄рбор бӣ
м.
осакта
(-ая, -ое)
тиах-тиах бӣ, коах-коах бӣ, дэӈ-дэӈ бӣ
(-ая, -ое)
уюн; (подвижный) туйӈкурку, хатан
м. (мн.ч. животы)
хэмдэ
с. (мн.ч. животные)
удин, бэюн, усэлтэ
21жир
м. (мн.ч. жиры)
симуксэ, нӣптэӈги
(-ая, -ое)
буйгу, таргон, симуксэку
(живу, живёшь)
биури, балдиори
24жук
м. (мн.ч. жуки)
суӈкэ̄н
м. (мн.ч. журавли)
кокоаро
1 и 2 л. не употр.
(о воде) муэ бира̄ка̄ндола хэегуми коӈгирӣни