терминов: 735
страница 1 из 15
taa I.
препоз. частица, служащая для выражения отдалённости в пространстве или во времени до / particulă care serveşte la exprimarea de-pătrtării în spaţiu sau în timp pînă la; taa Kişinöva kadar до самого Кишинёва / pînă la Chişinău.
taa II.
1) ещё, до сих пор, пока / încă, pînă în prezent, pînă acum, pînă ce, pînă cînd, deocamdată; siz taa burdámıysınız? вы ещё здесь? / (voi) mai sîntcţi acum?; 2) служит для образования сравнительной степени более / mai; taa eni более новый / mainou; taa da ещё более / încă mai; hem taa ileri dooru и ещёдальше / şi încă mai departe; taa çok больше, более / mai mult; 3) до тех пор, пока (в сочетании с деепр. на -íncä) / deocamdată, în timp ce, cît timp, atîta timp cît, pînă cînd, pînă (atunci) cînd; taa uşak evä gelíncä до тех пор, пока ребёнок не вернулся домой / pînă ce copilul nu s-a întors acasă.
taazä
1) свежий / proaspăt; taazä yaanı свежее мясо / carne proaspătă; taazä balık свежая рыба / peşte proaspăt; taazä su свежая вода / apă proaspătă; 2) свежий, новый / proaspăt, recent, nou; taazä kuvetlär свежие силы / puteri noi, forţe proaspete.
taazelemää
освежать, обновлять; менять / a împrospăta; a înnoi; a primeni, a schimba; taazelemää odayı проветрить комнату / a aeresi camera; taazelemää çamaşırları менять бельё / a primeni rufele, a schimba lenjeria.
taazelenmää
освежаться, обновляться / a se împrospăta, a seveni proaspăt; a se reînnoi, a se renova.
taazeletmää
освежать, обновлять, менять / a împrospăta; a reînnoi, a renova, a restaura; a schimba.
taazelik
свежесть / prospeţime, răcoreală.
tabak
табак / tutun.
taban I.
1) подошва; ступня; подмётка / talpă; talpa piciorului; pingea; 2) подножье (горы) / poala (dealului, muntelui); 3) полозья (саней, плуга) / talpă (de sanie); plaz (la plug).
taban II.
фига, фиговое дерево / smochin; smochină.
tabáşnik
портсигар; табакерка; кисет / port-ţigaret; tabacheră; pungă pentru tutun, chisea (pentru tutun).
12tabeet
tabeet
1) характер, нрав / caracter, fire, nărav; 2) привычка / deprindere, obişnuinţă, obicei; tabeetinä görä по привычке / ca de obicei, din obişnuinţă.
tabéetçä
как полагается, как следует / cum trebuie, cum se cuvine.
tabéetçesinä
как правило / ca regulă, de regulă.
tabeetíncesinä
см. / v. tabéetçesinä.
tabeetli
1) с каким-л. характером / cu caracter anumit, cu anumit caracter, cu o fire anumită; 2) упрямый / încăpăţînat, îndărătnic.
17tabel
tábel
1) табель; табельный / tabelă; listă; de tabelă, de listă; 2) дневник / jurnal, zilnic, agendă.
18tabiat
tabiat
природа; природный / natură; natural.
19tabla
tábla
1) доска (школьная) / tablă; 2) жесть / tablă de fier, tinichea; 3) поднос / tavă, talger, tabla; 4) огородная грядка / strat de grădină.
tablétka
фарм. таблетка / farm. pastilă, tabletă.
tábli I.
уст. опоры пешеходного моста / arh. pilonii podului de pietoni.
tab́li II.
нарды (игра) / table, înv. trictrac; tábli oynamaa играть нарды / a juca table, a juca trictrac.
tablíţa
таблица / tablă; tabel; logarífma tablíţası таблица логарифмов, логарифмическая таблица / tablă de logaritmi.
tabrétka
табурет / taburet, scăunel.
25tabun
tabun
косяк (рыб) / banc (de peşte).
26tabut
tabut
гроб; гробовой / sicriu, coşciug; mormîntal, sepulcral.
tabutçu
гробовщик / dricar, cioclu.
28tacık
tacık
таджик; таджикский / tadjic.
tacı́kça
по-таджикски, на таджикском языке / în limba tadjică.
30taçka
táçka
тачка; тележка / roabă; cărucior.
tafta I.
доска; дощатый, деревянный / seîndură; de, din seîn-dură, de lemn; tafta atlámayca качели / scrînciob; tafta er деревянный пол / podea de seîn-duri; tafta aul дощатый (деревянный) забор / gard de seînduri; ◊ çürük taftaya basmaa взяться за рискованное (сомнительное) дело; поступить неосмотрительно / a se apuca de un lucru riscant, de o afacere suspectă.
tafta II.
тафта (ткань) / tafta (stofă).
taftalamaa
забивать (обивать, заколачивать) досками / a acoperi, a bate cu seînduri; a podi. а in veli cu seînduri.
34taht
taht
уст. дворец / arh. palat.
35tahta
tahta
тахта / divan, canapea.
36takaza
takaza
выговор; замечание; порицание / mustrare; observaţie; dojana; takaza etmää a) бранить, ругать, делать выговор / a ocărî, a mustra, a dojeni; б) чернить, срамить / a calomnia, a face de ruşine, a face de ocară.
37takä
tákä
1) чепчик (для новорождённого) / boneţică, scufiţă (pentru noul născut); 2) тюбетейка; ермолка (из тонкой материи) / scufiţă; tichie (din material subţire); 3) перен. простофиля, шляпа / figurat papă-lapte; eh, tákä! эх, шляпа! / hei, papă-lapte!.
taketmää
сильно надоедать / а importuna tare, a agasa tare, a supăra tare, a plictisi tare.
takılmaa
привязываться, приставать к кому-л.; устанавливаться / a se lega de cineva; a se ţine de capul cuiva; a plictisi pe cineva.
40takım
takım
1) полная сбруя верховой лошади / hamaşamentul unui cal de călărie; 2) столовый прибор; сервиз / tacîm, tacîmuri; serviciu de masă sau de ceai; 3) спорт. команда / sport. echipă.
takınmaa
1) молиться / a se ruga, a înălţa rugi; 2) повадиться, пристраститься / a se înnădi, a prinde gust pentru ceva; canavar koyunnara takınmış фольк. повадился волк до овец l folc. lupul s-a înnădit la oi.
takışmaa
гнаться, пускаться за кем-л. в погоню; преследовать кого-л. / a alerga, a se lua după cineva; a urmări pe cineva; tavşamın ardına takışmaa погнаться за зайцем / a se lua după un iepure.
takıştırmaa
заставить (велеть) следовать за кем-л. / a pune, а obliga sa-l urmeze pe cineva.
44takmaa
takmaa
нацеплять, прицеплять; навешивать; устанавливать / a agăţa; a atîrna; a instala.
45taksa
táksa
такса, тариф / taxă, tarif; ödemää táksaya görä платить по таксе / a plăti suma taxată.
46taksi
taksi
такси / taxi, taximetru; taksi tutmaa поймать такси / a lua taxi (taximetru).
taksométra
таксометр / aparat de taxat (la taxi).
taksomotor
таксомотор; таксомоторный / taxi, taximetru; de-taxi; taksomotor parkı таксомоторный парк / parc de taxiuri, de taximetre.
takt I.
1) тех. такт / teh. tact; 2) муз. такт / muz. tact, măsură; taktı saymaa (urmaa) отбивать такт / a bate tactul, măsura.
takt II.
такт / tact; taktlı adam человек с тактом, тактичный человек / om cu tact, tacticos.