терминов: 189
страница 3 из 4
101oolluk
oolluk
неродной (приёмный) сын / fiu adoptat, adoptiv
    oolluk olmaa быть усыновлённым / а fi înfiat, a fi adoptat
    oolluk almaa (etmää) усыновить / a înfia, a adopta, a lua de suflet
102opera
ópera
опера; оперный / operă; de operă
    ópera teátrusu оперный театр / teatru de operă
operáţiya
операция / operaţie, acţiune
    operáţiya geçirmää перенести операцию / a suporta o operaţie
    cenk operáţiyası военная операция / operaţie militară
104opereta
operéta
оперетта / operetă
105oponent
oponent
оппонент / oponent
106ora
ora:
    orası то место / locul acela
    oraları те места / locurile acelea
    oram, oran, orası то место (у меня, у него) / locul acela (la mine, la tine, la dînsul, al meu, al tău, al lui)
107orada
orada
там / acolo
108oradan
oradan
оттуда / de acolo
109orak
orak
1) серп / seceră
2) жатва / seceriş
    orak vakıdı время (пора) жатвы / seceriş, timpul secerişului
3) уст. название июля / arh. cuptor, denumirea lunii iulie
oraklamaa
жать серпом / а strînge (a secera) cu secera
111orayı
orayı
туда / acolo
112orbita
orbíta
орбита / orbită
113orda
orda
там / acolo
114ordan
ordan
оттуда / de acolo
115orden
órden
орден / ordin
116order
órder
ордер / ordin, mandat, dispoziţie; ordin de repartiţie
orfográfik
орфографический / ortografic
orfográfiya
орфография; орфографический / ortografie; ortografic, de ortografie
    orforgráfiya laflıı орфографический словарь / dicţionar ortografic
    orfográfiya kuralları правила орфографии / reguli de ortografie, reguli ortografice
119organ
organ
муз. орган / muz. orgă
120organ
órgan
I.
орган / organ
    devlet órgannarı государственные органы / organe de stat
II.
анат. орган / anat. organ
    duygu órgannarı органы чувств / organe de simţ
organizat:
    organizat etmää организовать / a organiza
organizáţiya
организация / organizaţie
    politika organizáţiyası политическая организация / organizaţie politică
organizátor
организатор / organizator
organízma
организм / organism
orkéstra
оркестр; оркестровый / orchestră; de orchestră
    orkéstra múzıkası оркестровая музыка / muzică orchestrală
    orkéstrada çalmaa играть в оркестре / a cînta în orchestră
126ornik
órnik
уст. сторож при волостном правлении / arh. paznic la cîrmuirea plasei; vornic (funcţionar inferior la o primărie rurală, primar al unui sat)
127orospu
oróspu
проститутка / prostituată
oróspuluk
проституция / prostituţie
129orta
orta
середина; средний / mijloc; mijlociu
    orta annık средняя борозда в распаханной почве / brazdă de mijloc pe pămîntul arat
    sokaan orta erindä посередине улицы / în mijlocul străzii
    ◊ orta çivi шкворень у повозки / pivotul trăsurii
130ortak
ortak
1) напарник; соучастник; пайщик / tovarăş de muncă; copărtaş, participant, complice; cooperator, cotizant, coasociat
2) общий, совместный / comun, general, total, în comun, colectiv
    ortak dil bulmaa найти общий язык / a găsi limbaj comun
131ortakı
ortakı
средний, находящийся посередине / mijlociu, de mijloc, mediu, care se află la mijloc
ortaklaşmaa
объединяться, вступать в артель (товарищество) / a se uni, a se întruni, a se reuni, a se contopi, a se fuziona; a intra în, a deveni membru al unui artel (a unei asociaţii, a unei întovărăşiri)
ortaklaşmak
1) объединение в артель (товарищество) для совместной обработки земли / întrunire, unire, întovărăşire (într-un artel) pentru a lucra pămîntul
2) кооперирование; создание совместного предприятия / cooperare; fondarea (întemeierea) unei întreprinderi comune
ortaklık
уст. артель, товарищество (по совместной обработке земли) / arh. artel; tovărăşie, întovărăşire (pentru lucrarea în comun a pămîntului)
ortalık
1) середина; серединный, средний / mijloc; din, de mijloc, mijlociu, mediu; mediocru
2) обстановка, атмосфера / mediu, situaţie, atmosferă
    ortalık kızdı обстановка накалилась / atmosfera a devenit încordată, s-a încălzit
    ◊ ortalık yanêr сильная жара, пекло (букв. горит атмосфера) / arşiţă insuportabilă, zăpuşeală, căldură toridă, zăduf, infern
136ortanca
ortanca
средний / mijlociu, mediu
    ortanca kardaş средний брат / fratele mijlociu
137oruç
oruç
рел. пост / rel. post
    oruç tutmaa поститься, соблюдать пост / a posti, a nu mînca de frupt
    orucu bozmaa нарушить пост / a incălca postul
138osa
ósa
союз или / conj. ori, sau
    yavklun var mı ósa yok mu? у тебя есть наречённый или нет? / tu ai logodnic sau nu?
139osaat
ósaat
тогда, тотчас / atunci, imediat, îndată, numaidecît
140osabiti
osabíti
отдельно / deosebit, separat, izolat, aparte
141ostruf
óstruf
уст. тюрьма / arh. închisoare, puşcărie
142osurgan
osurgan
разг. портящий воздух / popul., vulg. băşinos, reg. beţinos
osurgánça
садовый цветок / floare de grădină
144osurmaa
osurmaa
груб. выпускать газы (ветры) / peior. a da drumul gazelor (la gaze); a lăsa (a scăpa) gaze
145osuruk
osuruk
груб. газы, ветры / peior. gaze
146ot
ot
трава; сено; травяной; сенной / iarbă; fîn; de iarbă; de fin
    ot biçmää косить траву (сено) / a cosi iarbă, fîn
otalamaa
отравлять / a intoxica, a învenina, a otrăvi
otalanmaa
отравляться / a se intoxica, a se învenina, a se otrăvi
149otçöt
otçöt
отчёт; отчётный / dare de seamă, raport; de dare de seamă, curent
    otçöt toplantısı отчётное собрание / adunare de dare de seamă
    otçöt vermää давать отчёт / a face dare de seamă, a da cont, a ţine cont
150otlak
otlak
пастбище / păşune, imaş, izlaz