терминов: 12395
страница 3 из 248
acıtmaa
1) причинять боль, делать больно / a cauza o durere; a mîhni; 2) перен. огорчать / a amărî, a supăra.
acıttırmaa
см. / v. acıtmaa.
103acıyan
acıyan
сострадательный, жалостливый, сердобольный / milos, compătimitor, inimos.
104acıyka
acı́yka
см. / v. hacı́yka.
acızgan
см. / v. acıyan.
106açan
açan
союз 1) когда / emd; о gelmiş, açan bän yoktum evdä он пришёл, когда меня не было дома / el a venit, cînd cu nu eram acasă; açan gelecek ilkyaz когда наступит весна / cînd va veni primăvara; 2) когда, если / cînd, dacă; açan yok amazçı, kavga da yok когда нет доносчиков, нет и ругани / cînd nu-s denunţători, nu-i nici gălăgie; ◊ (ama) açan но ведь, так ведь / doar, dar; bän gördüm o işi panayırda, ama açan param yoktu я видел эту вещь на базаре, но ведь у меня не было денег / eu am văzut acest obiect (lucra) la piaţă, însă nu am avut bani.
107açar
açar
1) открывающий / care deschide, deschizător; 2) возбуждающий аппетит / care trezeşte pofta de mîncare; 3) открывалка, ключ / mică unealtă casnică, de metal, prevăzută cu mîner, folosită pentru deschiderea sticlelor etc, cheie.
açıcı
открывающий; открыватель; зачинатель / care deschide; deschizător; promotor, iniţiator.
109açık
açık
1) открытый / deschis, descuiat; açık kiyat открытая книга / carte deschisă; açık yara открытая рана / rană deschisă; açık er открытая местность / loc deschis; 2) перен. прямой, откровенный; прямо, откровенно / figurat deschis, sincer; açık ürekli откровенный, с открытой душой / cu sufletul deschis, cu inima deschisă; açık adam прямой, (открытый) человек / om deschis, sincer; 3) ясный; ясно / senin; açık hava ясная погода / timp senin; 4) светлый (о цвете) / de culoare deschisă; açık-kırmızı светло-красный / roşu-deschis; açık fikirli светлая голова / luminos, cu mintea luminată.
açıkgöz
1) расторопный, смышленый / îndemînatic, abil; deştept; iscusit; 2) наблюдательный; внимательный / observator, cu spirit de observaţie, atent.
açıklama
разъяснение, пояснение / explicare, explicaţie, lămurire, desluşire.
açıklamaa
1) разъяснять, объяснять, уточнять / a explica, a lămuri, a clarifica, a concretiza.
açıklık
1) открытое место, простор / loc deschis, spaţiu suprafaţă; 2) открытость, откровенность / goliciune, sinceritate; 3) светлый оттенок / nuanţă deschisă; rengin açıklıı светлый тон / fon deschis; 4) ясная (безоблачная) погода / timp senin (fără nori); 5) ясность чёткость / claritate, luciditate, precizie, exactitate; fikirin açıklıı ясность мысли / luciditatea gîndului (cugetului).
açılış
открытие (памятника, предприятия и т.п.) / inaugurare, dezvelire, deschidere) a unui monument, a unei întreprinderi etc.); sezon açılışı открытие сезона / deschiderea sezonului (stagiunii).
açılmaa
1) открываться; раскрываться / a se deschide; a se descuia; 2) распускаться (о цветах, почках) / a se deschide; a înflori; 3) проясняться, светлеть, становиться светлее / a se lumina; 4) выясняться / a se clarifica, a se lămuri; 5) откровенничать; исповедоваться / a-şi deschide inima, a se destăinui, a se mărturisi hava açıldı распогодилось / s-a înseninat.
açılmazlık
скрытность / ascundere, disimulare.
117açım
açım
1) раствор (окна, двери) / deschidere, deschizătură; 2) в разн. знач. открытие / deschidere.
118açmaa
açmaa
1). в разн. знач. открывать, вскрывать / а deschide, a descuia; pénçereyi açmaa открывать окно / а deschide fereastra; toplantıyı açmaa открыть собрание / а deschide şedinţa; eni şkóla açmaa открыть новую школу / a deschide o şcoală nouă; kilidi açmaa отпирать замок / а deschia un lacăt; aazını açmaa а) открыть (разинуть) рот / а deschide (a căsca) gura; б) заговорить / a deschide gura, a vorbi; gözlerini açmaa а) открыть глаза / a deschide ochii; б) быть внимательным / a fi atent; bir konvert açmaa вскрыть конверт / a deschide unplic; bir şişä açmaa откупорить бутылку / a deschide o sticlă; 2) прокладывать (дорогу) / аdeschide, a face. a croi (drum); 3) посвящать, поверять (напр. тайну) / a iniţia pe cineva, а încredinţa cuiva (secretele); 4) прям, и перен. распускаться, цвести, расцветать / a se deschide; a înflori; çiçek açmaa расцветать, цвести / a înflori; laf açmaa начинать разговор, заводить беседу / a începe vorba; kulaklarını açmaa слушать внимательно / a fi ochi şi urechi.
119açmak
açmak
1) в разн. знач. открывание / deschidere; 2) прям, и перен. расцвет, процветание / înflorire, prosperitate, propăşire.
açtırmaa
1) заставить (велеть) открывать / a pune, a face pe cineva să deschidă, să descuie; 2) заставить (велеть) прокладывать дорогу / a pune, a face pe cineva să deschidă (un drum).
121ad
ad
1) имя, наименование; название / nume, denumire; ad koymaa (vermää) дать имя, назвать / a pune, a da nume, a numi, a denumi birkimseyin adına a) на чьё-л. имя / ре numele cuiva; б) чьим-либо именем / în numele cuiva 2) звание, титул / grad, titlu; 3) репутация, слава / renume, reputaţie; adı çıktı он приобрёл дурную славу (репутацию) / el a căpătat o reputaţie proastă; 4) прозвище, кличка / nume, supranume, poreclă; ad çıkarmaa давать прозвище (кличку), прозывать / a porecli; adın gelsin! бран. чтоб ты пропал! / ptior. veniţi-ar numele!
122ada I.
ada I.
1) геогр. мыс / geogr. cap; 2) остров / insulă; 3) редко топь, трясина, болото / rar mlaştină, baltă, mocirlă.
123ada II.
ada II.
варенье / dulceaţă.
adalı I.
островной житель, островитянин / locuitor al unei insule, insular.
adalı II.
с вареньем / cu dulceaţă.
126adam
adam
1) человек; человеческий / om, omenesc, de om, adam olmaa а) стать человеком / a deveni om de treabă; б) быть человеком / a fi om; 2) муж; мужчина; мужской / bărbat; bărbătesc, de bărbat; adam golmää мужская рубаха / cămaşă bărbătească.
127adamaa
adamaa
1) дарить, одарять / а dărui, a dona; 2) обещать / а promite; 3) отдавать, жертвовать / a da, a sacrifica 4) посвящать, предназначать / а consacra, a indica.
128adamak
adamak
1) дар, подарок / dar, cadou, donaţie; 2) обещание / făgăduială, promisiune.
adámcasına
по-человечески, как подобает человеку / omeneşte, omenos, uman.
adámcilä
см. / v. adámcasına.
adamnık
1) человечность, гуманность / omenire, omenie, umanitate; 2) гостеприимство; общительность / ospitalitate; comunicativitate, sociabilitate.
adamnıklı
1) человечный, гуманный / omenos, uman; 2) гостеприимный; общительный / primitor, ospitalier; comunicativ, sociabil.
adamnıklık
см. / v. adamnık.
adamnıksız
1) бесчеловечный, жестокий / neomenos, inuman, crud, necruţător; 2) эгоист / egoist.
adamsızlık
1) безлюдье / pustietate; 2) одиночество / singurătate; 3) бесчеловечность, жестокость; бесчеловечный, жестокий; бесчеловечно, жестоко / neomenie; neomenos, cumplit; hain, crunt, aspru; cruzime, asprime.
136adanmaa
adanmaa
1) обещать, обещаться, быть обещанным / а promite, a făgădui, a fi promis, făgăduit; 2) быть посвященным / a fi consacrat; 4) брать обязательство, обязаться / а lua angajamente, a se angaja, a se obliga.
137adanmak
adanmak
1) обещание / promisiune, făgăduinţă, făgăduială; 2) обязательство / obligaţie. angajament, îndatorire.
138adaptat
adaptat
адаптированный / adaptat; adaptat etmää адаптировать / a adapta; adaptat olmaa адаптироваться / a se adapta.
adaptaţiya
адаптация / adaptare.
140adaş
adaş
1) тёзка / cu acelaşi nume, tiz; 2) ровесник / om de aceeaşi vîrstă, de o seamă; 3) товарищ / tovarăş.
adaşlık
товарищество, дружба / tovărăşie, prietenie.
142adça
ádça
см. / v. adçasına.
ádçasına
поимённый; поимённо / după nume, pe nume; nominal; ádçasına spisok поимённый список / listă nominală.
144adeet
adeet
см. / v. adet.
145aderlik
aderlik
грам. местоимение / gram. pronume; soruş aderlikleri вопросительные местоимения / pronume interogative.
146adet
adet
1) обычай, обряд / obicei, ceremonie, rit, datină; eski adet старинный обычай / obicei străvechi; düün adeti свадебный обряд / obicei de nuntă; adetä görä по обычаю; как принято, как водится / după obicei; cum se ştie; 2) привычка / obişnuinţă, deprindere.
adétçesinä
см. / v. adétçä.
adétçä
1) как водится, как принято, по обыкновению / cum se obişnuieşte, cum e primit, ca de obicei; 2) толково, ясно, вразумительно / clar, limpede, inteligibil.
149adık:
adık:
adık gelmää а) отклониться назад, перегнуться, закинуть голову / a se înclina înapoi; б) упасть на /спину и не быть в состоянии подняться (о животном) / a cădea pe spate şi a nu fi în stare de a se ridica (despre animale).
adıklık
лежание на спине (не имея возможности подняться — о животных) / situaţie, cînd animalele se află pe spate (neavînd posibilitatea de a se scula).