терминов: 192
страница 1 из 4
1na
na
частица на, вот, возьми / na, poftim, iată, i-a!; náyınız возьмите, нате / ţineţi, iată, luaţi; na sana! вот тебе, на!; на-поди! / na-ţi-o bună!; n-ai ce-i face!
naafilä
напрасный, тщетный, бесполезный; напрасно, тщетно, бесполезно, зря, попусту / zadarnic; înzadar, în deşert, în van, inutil, fără rost, degeaba; naafilä sän gélmedin зря ты не пришел / degeaba n-ai venit.
naalet
1) упрямый, своенравный; упрямо, своенравно / încăpăţînat, mofturos, capricios, năzuros, cu toane; 2) нахальный, наглый, бессовестный; нахально, нагло, бессовестно / obraznic, ticălos, neruşinat, impertinent, cu insolenţă, cu impertinenţă, cu obrăznicie; 3) вероломный, коварный; подлый; вероломно, коварно; подло / viclean, perfid, josnic; în mod josnic, cu perfidie, cu viclenie; naalet adam а) нахальный человек, нахал / om obraznic, om impertinent, insolent; б) подлый человек, подлец / neobrăzat, ticălos.
naaletlenmää
упрямиться, упорствовать / a se încăpăţîna, a se îndărătnici, a persevera, a se îndîrji.
naaletlik
1) упрямство, своенравие / încăpăţînare, îndărătnicie, capriciu, toană; 2) нахальство, наглость, бессовестность / obrăznicie, impertinenţă, insolenţă, neobrăzare, tupeu, neruşinare; 3) вероломство, коварство; подлость / ticăloşie, perfidie, viclenie, vicleşug.
naanä
бот. мята; мятный / bot. mintă, izmă; de mintă; kara naanä дикая мята / mintă sălbatică; naaneli с мятой, с мятным запахом / cu miros de mintă, de izmă.
naara
веселые крики (на свадьбе и т.п.) / strigături vesele (la nunţi, cumătrii ete).
nacak
1. топор / topor, secure; nacak sapı рукоятка топора, топорище / coadă de topor, toporişca; 2. перен. топорный, грубый; топорно, грубо / figurat grosolan, făcut neiscusit; nacaktan getirmää быть неумелым (о мастере) / a fi (maistru) neiscusit, cîrpaci.
nacakçı
дровосек / tăietor de lemne.
nacaklı
карт. валет / în joc de cărţi valet.
11nabat
nabat
набат; набатный / clopot de alarmă, tocsin; de alarmă; nabat sesi звук набата / sunetul clopotului de alarmă; nabat çanı набатный колокол / clopot de alarmă.
12nadaz
nadaz
осеннее распахивание земли, подъём зяби / arătură adîncă de toamnă; nadaz sürmää поднимать зябь / a ara ogorul toamna, a face arătură adîncă de toamnă.
nagáyka
см. / v. nogáyka.
nagráda
награда; наградной / decoraţie, recompensă, premiu; de decoraţie, de recompensă; büük nagráda высокая награда / decoraţie înaltă.
nagradalamaa
награждать / a decora, a gratifica, a recompensa, a înzestra (cu talent, cu frumuseţe)
nagradalamak
награждение / decorare, gratificaţie, premiere; primă.
17nadzor
nadzor
надзор / control; inspecţie, supraveghere; prokuror nadzoru прокурорский надзор / supra-veghere exercitată de procuratură; sanitar nadzoru санитарный надзор / inspecţie sanitară.
18nafra
náfra
просфора / prescură, nafură, anafura.
naftalin
нафталин; нафталинный, нафталиновый / naftalină; de naftalină; naftalin kokusu запах нафталина / miros de naftalină.
20najdak
najdak
наждак; наждачный / şmirghel; najdak kiyadı наждачная бумага / hîrtie de şmirghel, glaspapir.
21nakol
nakol
мед. укол, инъекция / med. injecţie; nakol koymaa ставить (делать) инъекцию / a face o injecţie.
22nal
nal
подкова; подковный / potcoavă; de potcoavă; nal demiri подковное железо / fier pentru potcoave; nal enseri подковные гвозди / caiele; ◊ dört nal во весь опор, галопом / în goana mare, la galop, în galop; nalları atmaa (dikmää) околеть, откинуть копыта / а pieri, a crăpa, a muri (despre vite).
nalcaaz
подковка (для обуви) / potcoavă (pentru pantofi).
nallamaa
подковывать (лошадь) / a potcovi (calul).
nallamak
подковывание, подковка / potcovire.
nallanmaa
быть подкованным (о лошади) / afi potcovit (despre cai).
nallattırmaa
см. / v. nallatmaa.
nallatmaa
велеть (дать, заставить) подковать (лошадь) / а face, a pune să potcovească (cai).
29nallı
nallı
1) подкованный, с подковами, кованый / potcovit, ferecat; nallı beygir sürçmaz погов. кованая лошадь не спотыкается / prav. calul potcovit nu se împiedică; 2) кованый, обитый железом / ferecat; potcovit; nallı cizmä кованые сапоги / cizme cu potcoave, cizme ferecate.
30nalog
nalog
налог; налоговый / impozit; de impozit, fiscal; nalog polítikası налоговая политика / politică fiscală; nalog koymaa облагать налогом / a impune о taxă, a taxa; a supune la un impozit.
nalsız
некованный, раскованный / despotcovit, desferecat, descătuşat.
32nam
nam
уст. честь, слава; известность, репутация / arh. cinste, slavă, faimă, onoare, renume, reputaţie; nam kazanmaa приобрести славу (известность) / a dobîndi slavă, (glorie), a deveni slăvit, glorios; nam (namını) kaybetmää испортить репутацию / a se compromite, a-şi pierde autoritatea, a se defăima.
33namaz
namaz
намаз (молитва у мусульман) / namaz (rugăciune la musulmani).
namazlık
1) молитвенник (книга) / molitvelnic, carte de rugăciuni; 2) плата за молитву / plată pentru rugăciuni.
35namnı
namnı
известный, популярный / cunoscut, renumit, notoriu, vestit, popular; namnı yazıcı известный писатель / scriitor cunoscut, vestit, notoriu.
namsız
бесславный, не пользующийся известностью / lipsit de slavă, fără cinste, fără glorie.
37namuz
namuz
честь, совесть / cinste, onoare; conştiinţă.
namuzlu
честный, совестливый / cinstit, onest; conştiincios, scrupulos.
namuzsuz
бесчестный, бессовестный / necinstit, mîrşav, ticălos; neruşinat, neobrăzat, fără de conştiinţă.
40nanay
nanay
нанай; нанайский / nanai; nanaiez; nanay dili нанайский язык / limba nanaieză.
nanáyca
по-нанайски, на нанайском языке / în limba nanaieză.
nanáyka
нанайка / nanaieză.
43nar
nar
бот. гранат; гранатовый / bot. rodie, de rodie; nar aacı гранатовое дерево / rodiu, rodier; nar şırası (balı) гранатовый сок / suc de rodie.
narkótik
наркотик / narcotic; drog; stupefiant.
45narkoz
narkóz
наркоз / narcoză; narkózlan под наркозом / sub narcoză.
46narod
narod
народ; народный / popor, etnie; popular, naţional.
47narzan
narzan
нарзан; нарзанный / narzan (apă minerală, din Caucaz); de narzan; narzan çöşmesi нарзанный источник / izvor de narzan.
48nasaat
nasaat
совет, наставление / sfat, povaţă, îndrumare, îndemn; ana-boba nasaadı советы родителей / sfaturile părinţilor; nasaat vermää (etmää) советовать, давать советы; давать наставления, увещевать / a statui, a da sfaturi; a povăţui, a îndruma, a îndemna; nasaat okumaa читать мораль / a face cuiva morală; ii nasaátlan dünneeyi aktarársın погов. с хорошим советом горы своротишь / prov. cu un sfat bun poţi răsturna munţii; nasaátlan yaşamaa жить в любви и согласии / a trăi în bună înţelegere; nasaat faydalı vakıdında погов. совет дорог своевременный / prov. sfatul e de folos, cînd este dat la timp.
nasaatçı
советчик, наставник / sfătuitor îndrumător, povăţuitor.
50nasıl
násıl
1. как, каким образом / cum, în ce mod, în ce fel; násıl senin adın? как тебя зовут? / cum te cheamă?; násıl bu iş oldu? как это случилось? / cum s-a întîmplat asta? násıl sän dedin? как ты сказал? / cum ai spus?; bílmeerim, násıl yapmaa не знаю, как сделать / nu ştiu cum să fac; bän yaptım, násıl dediniz я сделал, как вы сказали / cu am procedat, am făcut, cum aţi spus dumneavoastră; 2. какой, каков, что за... / ce, care, cum, ce fel de...; násıl adam? какой человек?, что за человек? / ce fel de om; násıl hava büün? какая сегодня погода? / cum e vremea (timpul) azi?; násıl işlär? как дела? / се mai faceţi?; 3. частица (для выражения него-дования, сожаления, удивления и т.п.) nasıl, sän genä buradámıysın! как, ты опять здесь! / cum, tu iar eşti aici!; násıl canım acıyêr ona! как мне жаль его! / cît mi-i milă de el!; 4. 1) союз как / conj. ca; biyaz, násıl kaar белый как снег / alb ca zăpada; 2) как / ca; nasaat edérim násıl bir kafadar советую как друг / te sfătuiesc ca un prieten; 3) употр. в начале вводных сочетаний и предложений как / ca, după cum, cum; násıl biliner как известно / după cum se ştie; násıl deniler как говорится / cum se spune, cum se zise; násıl deyelim как например / ca de exemplu, ca de pildă; ca bunăoară; 4) как, когда / cum, cînd; artık bir yıl geçti, násıl görüştük уже прошел год, как мы виделись / a trecut de acum un an, de cînd ne-am văzut; násıl bilmää? как знать? / cine ştie?, mai ştii; násıl olúrsa как бы то ни было / oricum ar fi; la nimereală; násılsa а) как-то, каким-то образом / cumva, într-un oarecare mod, într-un fel oarecare; б) какой ни есть / care n-ar fi, oricare; násıl ölä? как так?, как же так? / cum aşa?